Atama, Ek Ders ve Norm Kadro Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü\'nden \"Öğretmen yer değiştirmeleri\", \"Eğitim kurumları yönetici atama\", \"Ek ders ücretleri\", \"Norm kadro\", \"Kariyer Basamaklarında Yükselme\", \"Şube Müdürlüğü görevlerine atama\" başlıkları altında bir açıklama.
1- ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRMELERİ

Yorumlarda öğretmenlerin yer değiştirmeleriyle ilgili olarak 6/5/2010 tarihinde yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümlerinde bazı düzenlemelere gidildiği bu düzenlemelerin Basın Açıklaması yoluyla kamuoyuna duyurulmasına ve yönetmelik hazırlama çalışmalarına başlandığının belirtilmesine rağmen bugüne kadar Yönetmelikte herhangi bir düzenleme yapılmadığı öne sürülmektedir.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin her türlü atama ve yer değiştirme işlemlerinin düzenlendiği Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 6/5/2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih ile 2010 yılı öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirmelerine aynı döneme denk gelmiş olması nedeniyle geçiş döneminde öğretmenlerimizin istek ve beklentilerinin karşılanması amacıyla yürürlükten kaldırılan Yönetmelik ile yeni yürürlüğe giren Yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirilmek suretiyle elektronik ortamdaki planlamalar da tamamlandıktan sonra sürenin kısa oluşu nedeniyle öğretmenlerimize 2/6/2010 tarihinde Basın Açıklaması yoluyla duyurulmuştur.

Yer değiştirmeler bu çerçevede gerçekleştirildikten sonra buna ilişkin düzenlemeler 30/7/2010 tarihli ve 27657 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile uygulamaya konulmuştur.

Yapılan yeni düzenlemelerde özetle;

- 6/5/2010 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmeliğin 25 inci maddesinde il içi ve iller arası yer değiştirme başvurularının birlikte alınması ve atamaların birlikte yapılması düzenlenmişti. Ancak Yönetmelikte yapılan değişiklikle 2010 yılında bir defa daha sıra yoluyla il içi yer değiştirme yapılması, bundan sonraki süreçte de il içi ve iller arısı yer değiştirmelerin ayrı ayrı yapılması, il içi yer değiştirmelerde sıra uygulamasına dönülerek başvuruların Haziran ayında alınması ve Haziran ve Ağustos aylarında atamaların yapılması, sıraların Ağustos ayı sonunda iptal edilmesi öngörülmüştür.

- Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgelerde görev yapan öğretmenlerden 6/5/2010 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü kaldırılanlara yer değiştirme başvurusunda bulunma imkanı sağlanmıştır.

- Görevli olduğu eğitim kurumu dışında görevlendirilen öğretmenlerin il içi yer değiştirmelerinde diğer kurumlarda görevlendirme yoluyla geçirilen sürelerin bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilmesi

hususlarında düzenlemelere gidilmiştir.

Görüldüğü üzere, Yönetmelik değişikliğinin 30/7/2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olmasına karşın aradan 6 ay geçmesine rağmen Yönetmelikte değişiklik yapılmadığının ifade edilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığı değerlendirilmektedir.

Ayrıca, bu Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali talebiyle sendikalar ve öğretmenlerimiz tarafından açılan idari davaların sonuçlarının Bakanlığımıza intikal etmesiyle birlikte Yönetmeliğin bazı maddeleri üzerinde yeniden bir değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuş bu çerçevede hazırlanan taslak tamamlanmış ve en kısa süre içinde Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin ve sendikaların görüşlerine sunulacaktır.

2- EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA

Yine haber yorumda samimi ve konunun önemiyle mütenasip olmayan bir dil ve tavırla ortaya konulan ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin delik deşik olduğu, mahkeme kararlarının havada uçuştuğu, Yönetmeliğe ilişkin değişiklik yapılacağının belirtilmesine rağmen bu konuda herhangi bir çalışmanın bulunmadığı şeklinde ifade edilen durumla ilgili olarak gerçek durum aşağıda açıklanmıştır.

Şöyle ki, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali talebiyle açılan idari davalarda özellikle zorunlu yer değiştirmeye ilişkin hükümlerle ilgili açılan idari davalarda Bakanlığımız lehine kararlar verilmiş, sadece Yönetmeliğin fen ve sosyal bilimler liselerinin yöneticiliklerine atanacaklarda aranacak özel şartları düzenleyen 8 inci maddesinin ikinci fıkrasıyla ilgili olarak yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Dava açılan il, kişi ve görevlerle sınırlı olmak üzere verilen kararın ilgililer bakımından uygulanmasına yönelik açıklamalar Bakanlığımızca yapılmış ve kararlar uygulanmıştır.

Bu karar yönetmeliğin diğer hükümlerinin uygulanmasına yönelik herhangi bir hüküm içermemekle birlikte örneğin; gerek isteğe bağlı yer değiştirme, gerekse zorunlu yer değiştirmeye bu haliyle dahi engel bulunmamasına rağmen yönetmelikte gerekli değişiklik yapılmış, taslak ilgili kurumların görüşüne sunulma aşamasına getirilmiştir.

3- EK DERS ÜCRETLERİ

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin, haftada en az altı saat ders okutma zorunluluklarının kaldırılmasına yönelik olarak hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İli Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı” taslağı, 10/05/2010 tarihli ve 24103 sayılı yazı ekinde görüşleri alınmak üzere Maliye Bakanlığına gönderilmiş olup, taslak adı geçen Bakanlıkça değerlendirilme aşamasındadır.

Diğer taraftan, aralarında ilçe millî eğitim müdürleri, şube müdürleri ve şeflerin haftalık ek ders ücreti sayılarının arttırılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasının öngörüldüğü “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” taslağı, 10/02/2011 tarihli ve 9271 sayılı yazı ekinde görüşleri alınmak üzere Maliye Bakanlığına gönderilmiş olup, bu taslak da adı geçen Bakanlıkça değerlendirilme aşamasındadır.

Öte yandan, ilçe millî eğitim müdürleri, şube müdürleri ve şeflerin haftalık ek ders ücreti sayılarının arttırılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar taslağı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak bir düzenleme olduğundan, taslağın, kanun boyutunda bir düzenleme olan “Torba Kanun” kapsamında yer almasının hukuken mümkün bulunmadığının bilinmesi gerekmektedir.

4- NORM KADRO

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların kadrolu öğretmenliğe geçirilmelerine ilişkin kanun teklifi Başbakanlığa gönderilmiştir. Ayrıca konunun Devlet personel rejimi bütünlüğü içinde ele alınması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinde 22/2/2011 tarihli ve 27854 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişiklik yapılmıştır. Bu Yönetmelik değişikliği sonucunda okul ve kurumların yönetici ve alanlar (branşlar) itibarıyla öğretmen norm kadrosunda oluşabilecek yeni duruma yönelik işlemlerin ülke genelinde birlikteliğin sağlanması ve uygulamada karşılaşılabilecek olumsuzlukların önlenmesi bakımından valiliklere en kısa süre içinde genel bir açıklama gönderilecektir.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre norm kadro fazlası konumunda olan öğretmenlerin Mart ayı sonuna kadar il içinde başka yerlere atanmaları gerekmekte ise de; norm kadro Yönetmeliğinin değişikliğine ilişkin hükümler doğrultusunda norm güncelleme işlemleri sonucunda eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacının artması veya eksilmesi gibi nedenlerden dolayı norm fazlası öğretmenlere yönelik iş ve işlemler 1/2/2011 tarihli ve 13895 sayılı yazıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir.

KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Öğretmenlik mesleğinin adaylık döneminden sonra “öğretmen”, “uzman öğretmen” ve “başöğretmen” kariyer basamakları şeklinde yapılandırılmasına ilişkin 30/6/2004 tarihli ve 5204 sayılı Kanunun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesinin 21/5/2008 tarihli ve E.2004/83, K.2008/107 sayılı kararı ile iptal edilmesi ve iptal kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarih olan 19/3/2009 tarihinden itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girmiştir.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yeniden hazırlanan Kanun Tasarısı Başbakanlıkça 2/4/2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiş olup Genel Kurul gündemindedir. Kanuni tasarısı kanunlaştıktan sonra uygulamaya yönelik Yönetmelik güncellenerek uygulamaya geçilecektir.

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATAMA

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlüğü görevi için 2011 yılında sınav yapılması planlanmıştır.

Necmettin YALÇIN
Milli Eğitim Bakanlığı
Personel Genel Müdürü

4c
Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Misafir tarafından; 28-03-2011 17:50 tarihinde yazıldı...
 
Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgelerde görev yapan öğretmenlerden 6/5/2010 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü kaldırılanlara yer değiştirme başvurusunda bulunma imkanı sağlanmıştır diyen meb eş durumu tayini ile gelenlere ve o dönem de adaylığı kalkacak olan arkadaşlara aynı hakkı tanımadığının sanırım farkında değil
Misafir tarafından; 27-03-2011 14:05 tarihinde yazıldı...
 
normalde 9 temmuzda atandım ama eylülde göreve başlatıldım,şimdide 3günle kaçırıyorum özür durumu atamaları , bani eylülde göreve başlatanda meb, 3 günle kaçırmama neden olanda meb, lütfen 31 agustos ibaresi 15 eylüle çekilsin...
Misafir tarafından; 23-03-2011 23:17 tarihinde yazıldı...
 
Bir dönem sözleşmeli öğretmenlik yaptım, hiçde şikayet edecek gibi değil öğretmenler gayet iyi maaş alıyor.