Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Bakırçay Üniversitesi 29 Sözleşmeli Personel Alacak
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun

4.maddesinin B fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden ödenecektir.

GENEL ŞARTLARSayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,


2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,


3- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.


personeli kadrosuna başvuracak adaylar için 35 yaşını doldurmamış olmak,


*Çözümleyici kadrosuna başvuran adaylardan; fakültelerin fizik, fizik mühendisliği, matematik, matematik mühendisliği, matematik ve istatistik bölümleri veya bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olanların çözümleyici kadro/pozisyonlarına atanabilmeleri için yukarıdaki şartlara ek olarak, bilgisayar programlama konusunda ders almaları ve "Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 5)" MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları zorunludur."


BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENEN BELGELER


1- Kimlik belgesi fotokopisi,


2- Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,


3- Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika fotokopisi ve/veya çalışmaya ilişkin belge,


4- Lisans mezunları için 2016 KPSSP3 puanını gösteren belge, Ön lisans mezunları için 2016 KPSSP93 puanını gösteren belge, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSSP94 puanını gösteren belge,


5- 1 adet fotoğraf


6- Tecrübe belgesi ve SGK hizmet dökümü


Adayların, ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.


(Başvuru sırasında Beyan Formu doldurulması gerektiğinden posta ile yapılan başvurular kabul


edilmeyecektir.)


Not: Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca birine başvuru yapabilirler.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ


1- Başvurular incelendikten sonra, ilan edilen her kadro sayısının 10 katı kadar aday KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınava girecek aday listesi, sınav tarihi ve yeri son başvuru tarihinden sonra 5 iş günü içerisinde www.bakircay.edu.tr adresinde ilan edilecektir.


2- Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


3- Sözlü sınav sonucu atanmaya hak kazanan asil ve yedek aday listesi ile atama için gerekli belgeler sınavın yapıldığı tarihten sonra 5 iş günü içerisinde www.bakircay.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde gerekli belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran aday olmadığı takdirde ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır. Belgelerin teslimini müteakip Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır. Atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.


4- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!