Gümüşhane İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Başvuru : 12/07/2017-21/07/2017 tarihleri arasında saat 17:00'ye kadar.
GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1- SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI:

1.1) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesinin 3.fıkrası ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklere göre istihdam edilmek üzere, KPSSP3 grubu puan sırası ve sözlü sınav yapılmak kaydıyla 1 adet sözleşmeli (Maden Mühendisi) personel alınacaktır.

1.2) Giriş Sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü sınavda; Adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır.

1.3) Sınav için başvuran adaylardan ibraz edecekleri belgelerle birlikte müracaatı kabul edilen ve 2016 KPSSP3 puan türünden en yüksek puan esas alınarak 10 kişi sözlü mülakat/sözlü sınavına çağrılacaktır. Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idarenin yetkisindedir. Sınav tarihi ve sınava çağrılacak adayların listesi Gümüşhane İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.gumushaneozelidare.gov.tr) adresinden duyurulacaktır.

1.4) Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun'unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

1.5) Sınav sonuçları, sınav tarihini takip eden 10 (on) işgünü içinde açıklanacaktır. Sözlü sınav sonucu İl Özel İdaresi ilan panosunda ve www.gumushaneozelidare.gov.tr. adresinden ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- SINAV BAŞVURUSU İÇİN GENEL ŞARTLAR:

2.1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2.2) Üniversitelerin "UNVANI İLE İLGİLİ " bölümünden mezun olmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-b maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

2.3) 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en az 60 (Atmış) puan almış olmak,

2.4) İş Talep Formu (Islak İmzalı)

2.5) KPSS sonuç belgesi,

2.6) Özgeçmiş (CV)

2.7) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2.8) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya sureti (Aslını ibraz etmek şartı ile fotokopisi)(Yurt dışı mezunlar için YÖK denklik belgesi)

2.9) Varsa hizmetlerini gösterir belge (Özel sektörde çalışmış ise çalıştığına dair hizmet belgesi)

2.10) Askerlik Belgesi (Terhis veya tecil belgesi)

2.11) Erkek adayları için askerliğini yapmış olmak, muaf veya en az bir yıl tecilli olmak,

2.12) Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

2.13) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

2.14) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

3- ÖZEL ŞARTLAR :

a) Şantiye şartlarında çalışmayı ve görev yapacakları İl veya İlçe merkezinde ikamet etmeyi kabul etmek ve bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak.

b)İş Sağlığı Güvenliği ve Teknik Nezaretçi eğitimi almaları tercih sebebidir.

4- BAŞVURU ŞEKLİ:

1-Adayların 12/07/2017-21/07/2017 tarihleri arasında saat 17:00'ye kadar aşağıdaki belgelerle

birlikte, İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ŞAHSEN müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

-İş Talep Formu (Kurumdan temin edilecek.)

-KPSSP3 sonuç belgesi,

-2 adet fotoğraf,

-Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya noter tasdikli sureti,

-Nüfus cüzdan fotokopisi,

-Adli Sicil Kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

-Adres bildirim beyanı,

-Askerlik ilişkisi bulunmadığına dair yazılı beyan,

-Sağlık durumlarına ilişkin yazılı beyan.

SINAV SONUNDA BAŞARILI OLACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil belgesi

2- Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu

3- Mezun olduğu okul diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti

4- Erkek adaylar için askerlik yaptığına dair belge aslı veya onaylı sureti, muaf veya tecilli olduğunu gösterir belge,

5- Nüfus Kayıt Örneği

6- 2 Adet yeni çekilmiş fotoğraf

8-Yerleşim yeri (İkametgah) belgesi

5- SINAVIN YERİ : Gümüşhane İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Binası Yeni Mahalle

6-SINAV TARİH VE SAATİ: 25/07/2017 günü saat: 10:00'da yapılacaktır.

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!