İletişim Başkanlığı sözleşmeli personel alım ilanı

İletişim Başkanlığı sözleşmeli personel alım ilanı
İletişim Başkanlığı sözleşmeli iki basın enformasyon personeli ve sekiz mütercim tercüman alacak.
I- GENEL AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde,

Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre;

(1) Basın, yayın ve enformasyon faaliyetlerinde ve özellikle simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere iki (2) adet Basın-Enformasyon Personeli,


(2) İngilizce (3), Fransızca (1), Almanca (1), Çince (1), Arapça (1), Rusça (1), dillerinden toplam sekiz (8) adet Mütercim-Tercüman,

olmak üzere toplam on (10) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

II- BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Basın-Enformasyon Personeli pozisyonu (2 adet) için aranılan şartlar:

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak.


(b) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren İngiliz Dili/Dil Bilimi/Eğitimi/Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Çeviri bilim bölümlerinden veya eğitim fakültelerinin İngilizce bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

(c) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak en az (B) düzeyinde İngilizce bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak (Yabancı dil belgesinin 2018-2020 yılları içerisinde alınmış olması gerekmektedir.).

(ç) İkinci bir dil bilmek tercih sebebi sayılacaktır.

(d) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak.

(e) Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda ÖSYM Başkanlığının 18/09/2017 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve 25/02/2016 tarihli Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır.


(2) Mütercim-Tercüman pozisyonu (8 adet) için aranılan şartlar:

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

(b) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak.

(c) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren İngiliz, Fransız, Alman, Çin, Rus ve Arap Dili/Dil Bilimi/Eğitimi/Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Çeviri Bilim bölümlerinden veya eğitim fakültelerinin İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince, Rusça ve Arapça bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

(ç) İngilizce, Fransızca ve Almanca dili için ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılarak, KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak(diğer dillerden başvuruda bulunacak adaylarda KPSS puanı aranmayacaktır.).

(d) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak İngilizce dili için en az (A) düzeyinde, diğer yabancı dillerde (Fransızca, Almanca, Arapça, Rusça, Çince) en az (B) düzeyinde bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak (Yabancı dil belgesinin 2018-2020 yıllarında alınmış olması gerekmektedir.).


(e) Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda ÖSYM Başkanlığının 18/09/2017 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve 25/02/2016 tarihli Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır.

III- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

(1) Adaylar 08/05/2020 tarihinden itibaren 15 gün içinde 22/05/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuruya ilişkin İş Talep Formu ve istenilen diğer belgeleri İletişim Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının basvuru@iletisim.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvuru evrakı Başkanlığımıza ulaşan adaylara e-posta yoluyla bilgi verilecek olup, Başkanlığımızca tarafına hafta sonu hariç iki gün içinde bilgi verilmeyen adayların başvurusunu yenilemesi gerekmektedir. E-postası Başkanlığımıza ulaşmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Başvuru evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile eksik belgelerden başvuru sahibi sorumlu olup, süresi içerisinde ulaşmayan veya tamamlanmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

(2) Adaylar yukarıda belirtilen müracaat tarihleri arasında Başkanlığımız internet sitesinden temin ederek dolduracakları İş Talep Formuyla birlikte(İş Talep Formunu indirmek için tıklayınız.) aşağıda belirtilen belgeleri veya bunların onaylı suretlerini ya da e-devlet üzerinden barkodlu olarak alınmış belgeleri basvuru@iletisim.gov.tr e-posta adresine göndermek suretiyle başvuracaklardır.

- Diploma veya mezuniyet belgesi (varsa Yüksek Lisans Belgesi) (e-devlet üzerinden barkodlu alınmış belgeler kabul edilmektedir.),

- YDS Sonuç Belgesi/ Yabancı Dil Belgesi (e-devlet üzerinden barkodlu alınmış belgeler kabul edilmektedir.),

- Erkek adaylar için son 6 ay içinde alınmış askerlik durumunu gösteren belge (e-Devlet üzerinden barkodlu alınmış belgeler kabul edilmektedir.),

- 1 adet Vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna eklenecektir),

- Nüfus cüzdanı fotokopisi veya e-devlet üzerinden barkodlu alınmış nüfus kayıt örneği (kişi nüfus kayıt tipi),

- Yabancı uyruklular için pasaport fotokopisi,

- Mütercim-Tercümanlık sınavına başvuracaklardan ayrıca KPSS Sonuç Belgesi (İngilizce, Almanca, Fransızca dilleri için başvuru yapanlardan alınmaktadır ve e-devlet üzerinden barkodlu alınmış belgeler de kabul edilmektedir.)

(3) Başvuru sahiplerinin yapılacak kontrollerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği ya da beyanda bulunduğunun tespit edilmesi halinde başvurusu iptal edilmiş sayılır ve başvuru sahibi sınavlarda başarılı olsa dahi bu nedenle herhangi hak talebinde bulunamaz. Bu şekilde yapılan başvurularda ilgili şahıs hakkında yasal işlem başlatma hakkını İletişim Başkanlığı saklı tutar.

(4) Adaylar en fazla bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

(5) İlgili dillerden herhangi birine yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer dillerden alım yapılacaktır.

IV- SINAV VE SONUÇLARIN İLANI

(1) Basın, yayın ve enformasyon hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-Enformasyon Personeli pozisyonu (2 adet) için yapılacak yazılı ve sözlü sınav;

Yazılı Sınav üç oturumdan oluşmaktadır:

Çeviri Sınavı: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın, enformasyon, kamu diplomasisi ve Başkanlığın uygun gördüğü alanlarda metin çevirisi yaptırılacaktır (yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden yabancı dile),
Kompozisyon Sınavı: Mesleki yeterliliklerini ölçmek amacıyla güncel gelişmelere ilişkin olarak verilecek bir konu başlığı çerçevesinde kompozisyon sınavına alınacaktır.
Yabancı Dil Sözlü Sınavı: Adaylar yabancı dili konuşabilme, anlama ve kavrama yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla dil sözlü sınavına alınacaktır. Adaylardan sözlü olarak bir metni Türkçeye, bir diğer metni hedef dile çevrilmesi istenecektir.
Sözlü (Mülakat) Sınavı: Genel kültür ve genel yeteneği, bir konuyu kavrayıp özetlemeyi, muhakeme gücünü, özgüveni, liyakati, temsil kabiliyetini, kendini ifade etme yeteneğini, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını ölçer nitelikte olacaktır.

Başkanlığımız tarafından Basın-Enformasyon Personeli pozisyonuna başvuran adaylar için yapılacak olan ve üç oturumdan oluşan yazılı sınavın her bir oturumundan seksen (80) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle ilana çıkılan pozisyon adedinin üç (3) katına kadar aday sözlü (mülakat) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

(2) Mütercim-Tercüman pozisyonu için yapılacak yazılı ve sözlü sınav;

Yazılı Sınav üç oturumdan oluşmaktadır:

Yabancı Dilden Türkçeye Yazılı Çeviri Sınavı: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın, enformasyon, kamu diplomasisi ve Başkanlığın uygun gördüğü alanlarda yabancı dilden Türkçeye metin çevirisi yaptırılacaktır
Türkçeden Yabancı Dile Yazılı Çeviri Sınavı: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın, enformasyon, kamu diplomasisi ve Başkanlığın uygun gördüğü alanlarda Türkçeden yabancı dile metin çevirisi yaptırılacaktır.
Yabancı Dil Sözlü Sınavı: Adaylar yabancı dili konuşabilme, anlama ve kavrama yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla başvuru yaptıkları yabancı dilde sözlü sınavına alınacaktır. Adaylardan sözlü olarak bir metni Türkçeye, bir diğer metni hedef dile çevrilmesi istenecektir.
Sözlü(Mülakat) Sınavı: Genel kültür ve genel yeteneği, bir konuyu kavrayıp özetlemeyi, muhakeme gücünü, özgüveni, liyakati, temsil kabiliyetini, kendini ifade etme yeteneğini, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını ölçer nitelikte olacaktır.

Arapça, Çince ve Rusça dilinden müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben, aldıkları yabancı dil puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir bölüm için belirlenen pozisyon sayısının "10 (on)" katı kadar aday "yazılı yarışma" sınavına davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da "yazılı yarışma" sınavına alınacaktır.

İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben, aldıkları KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir bölüm için belirlenen pozisyon sayısının "10 (on)" katı kadar aday "yazılı yarışma" sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da "yazılı yarışma" sınavına alınacaktır.

Başkanlığımız tarafından Mütercim-Tercümanlık pozisyonuna başvuran adaylar için yapılacak olan ve üç oturumdan oluşan yazılı sınavın her bir oturumundan yetmiş (70) puan alarak başarılı olan adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle her bir bölümde(İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince, Arapça, Rusça) ilana çıkılan pozisyon adedinin üç (3) katına kadar aday sözlü (mülakat) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda herhangi bir dilden yeterli aday alınamaması halinde, eksik kalan pozisyon Başkanlıkça uygun görülecek diğer dillerden karşılanacaktır.

(3) Ortak Hükümler

(a) Yazılı ve sözlü(mülakat) sınav sonuçları ile bu sınavlara ilişkin tüm bildirimler www.iletisim.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

(b) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

(c) Sözlü (mülakat) sınav sonucunda başarılı olanlardan, ilgili alanlarda Başkanlıkça gerekli görülen miktarda yedek belirlenecektir.

V- ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA

(1) Sözlü (mülakat) sınavdan sonra başarılı bulunduğu ilan edilen adayların ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde istenecek olan belgelerin aslını tamamlamak suretiyle Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin tesliminin ardından atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesini müteakip on beş (15) gün içinde aday görevine başlamak zorundadır.

(2) Yabancı uyruklular için 27/02/2003 tarihli ve 4817 sayılı "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun" gereğince izin alındıktan sonra göreve başlatılacaktır.

(3) Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen sürede geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

(4) Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(5) Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

(6) Başvuru belgelerinde eksik ya da gerçeğe aykırı beyanı olduğu tespit edilen adayın ataması yapılmaz, yapılmış olsa da iptal edilir.

VI- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile Başkanlığın internet/web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.

Telefon Numarası: (0 312) 583 58 88/89/32/12

İnternet/web Sayfası: www.iletisim.gov.tr

Ayrıca Covid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma sistemi uygulanmakta olup, yapılacak telefon aramalarına cevap verilmemesi halinde ilan ile ilgili her türlü bilgi talebi yonetimhizmetleri@iletisim.gov.tr mail adresine yapılacak ve dönüşler mail ile gerçekleştirilecektir.

Adres: İletişim Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:119 Balgat/ANKARA

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!