Memurların gösterge ve ek göstergeleri (1)

Genel İdare Hizmetleri Sınıfına (GİH) dahil memurların maaşlarına ve emekli aylıklarına esas gösterge ve ek gösterge rakamları.
Genel İdare Hizmetleri (GİH) Sınıfına dahil memurların maaşlarına ve emekli aylıklarına esas gösterge ve ek gösterge rakamları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Yarın da Teknik Hizmetler (TH) ve Sağlık Hizmetleri (SH) Sınıflarına dahil memurların gösterge ve ek göstergelerini yayınlayacağız.

www.memuruz.biz

657 sayılı DEVLET MEMURLARI KANUNU

 

Göstergeler:

Madde 43 – (Değişik: 12/2/1982 - 2595/1 md.)

Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir:

A) Aylık Göstergesi: Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek Aylık Gösterge Tablosu aşağıdaki I Numaralı Cetvelde gösterilmiştir.

 

 

I Numaralı Cetvel

AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (1)

                                                                    Kademeler

      Dereceler              1            2             3            4            5            6             7            8             9

           1                     1320      1380      1440       1500        –             –            –             –            –

           2                     1155      1210      1265       1320     1380       1440         –             –            –

           3                     1020      1065      1110       1155     1210       1265      1320       1380         –

           4                       915        950        985       1020     1065       1110      1155       1210      1265

           5                       835        865        895         915       950         985      1020       1065      1110

           6                       760        785        810         835       865         895        915         950        985

           7                       705        720        740         760       785         810        835         865        895

           8                       660        675        690         705       720         740        760         785        810

           9                       620        630        645         660       675         690        705         720        740

         10                       590        600        610         620       630         645        660         675        690

         11                       560        570        580         590       600         610        620         630        645

         12                       545        550        555         560       570         580        590         600        610

         13                       530        535        540         545       550         555        560         570        580

         14                       515        520        525         530       535         540        545         550        555

         15                       500        505        510         515       520         525        530         535        540

 

B) (Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/2 md.; iptal: Ana. Mah.\'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/2 md.) Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf  veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.

(Değişik: 23/2/1995 - KHK - 547/7 md.)

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1\'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.

Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır.

 

 

 


 

I SAYILI CETVEL

HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER

 

 

 

I-

GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI (GİH)

 

 

 

 

UNVANI

DERECE/KADEME

GÖSTERGE

EK

GÖSTERGE

a)

Başbakanlık Müsteşarı,

Diyanet İşleri Başkanı,

Bakan Yardımcısı

1/4

1.500

8.000

b)

Müsteşarlar,

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,

Özelleştirme İdaresi Başkanı

1/4

1.500

7.600

c)

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı,

Devlet Personel Başkanı,

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı,

Gelir İdaresi Başkanı,

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı,

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı,

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı

www.memuruz.biz

1/4

1.500

7.000

d)

GAP İdaresi Başkanı,

Doğu Anadolu Proj. Blg. Kalkınma İdaresi Başkanı,

Konya Ovası Proj. Blg. Kalkınma İdaresi Başkanı,

Doğu Karadeniz Proj. Blg. Kalkınma İdaresi Başkanı,

Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı,

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bşk.

Toplu Konut İdaresi Başkanı,

Başbakan Başmüşaviri,

Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları,

Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları,

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı,

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı,

Büyükelçi ve Daimi Temsilci Unvanını kazananlar,

Müsteşar Yardımcıları,

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı,

Genel Müdürler,

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı,

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı,

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı,

Dışişleri Bak. Stratejik Araştırmalar Mrkz. Başkanı,

Strateji Geliştirme Başkanları,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yrd.

Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı,

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı,

Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil Kurul Başkanları,

Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanları,

Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları,

Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanları,

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı,

Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı,

Türk Patent Enstitüsü Başkanı,

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı,

MSB Akrykt. İkm. ve NATO POL Tes. İşlt. Başkanı,

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı

www.memuruz.biz

1/4

1.500

6.400

e)

Başbakan Müşavirleri,

Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşavirleri,

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları,

Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcıları

www.memuruz.biz

1/4

1.500

5.300

f)

Bakanlar Kurulu Sekreteri,

Başbakanlık Başkanları,

Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanları,

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük. Kur. Başkan Yrd.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı,

Türk Dil Kurumu Başkanı,

Türk Tarih Kurumu Başkanı,

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı,

Başbakanlık Özel Kalem Müdürü,

Adli Tıp Kurumu Başkanı,

Milli Kütüphane Başkanı,

Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreteri,

Büyük Şehir Belediye Genel Sekreteri,

Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi,

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi,

GAP İdaresi Başkan Yardımcısı,

Doğu Anadolu Proj. Blg. Kalkınma İdaresi Bşk. Yrd,

Konya Ovası Proj. Blg. Kalkınma İdaresi Bşk. Yrd.,

Doğu Karadeniz Proj. Blg. Kalkınma İdaresi Bşk.Yrd.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkan Yardımcısı,

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Bşk.Yrd.,

Vergi Dairesi Başkanı (Ankara, İstanbul, İzmir)

www.memuruz.biz

1/4

1.500

4.800

i)

BU SINIFA DAHİL OLUP DA YUKARIDA SAYILANLAR DIŞINDA KALANLARDAN

 

 

 

1.

Yükseköğrenim görenler


www.memuruz.biz

1/4

2/1

3/1

4/1

1.500

1.155

1.020

915

2.200

1.600

1.100

800

2.

Diğerleri


www.memuruz.biz

1/4

2/1

3/1

4/1

1.500

1.155

1.020

915

1.500

1.100

800

650

 

II SAYILI CETVEL

KADROLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ BİRİNCİ DERECESİNDE BULUNANLARIN EK GÖSTERGELERİ

 

 

 

 

UNVANI

DERECE/ KADEME

GÖSTERGE

EK

GÖSTERGE

1-

BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA

1

 

3.600

 

Başbakanlık Müşaviri,

Başbakanlık Başkan Yardımcısı,

Bakanlık Müşaviri,

Başbakanlık Basın Müşaviri,

I. Hukuk Müşaviri,

Elçi, Müsteşar, I.Sınıf Başkonsolos, Büyükelçilik I.Müsteşarı,

Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi),

Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı,

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı,

Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı,

Genel Müdür Yardımcısı,

Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri,

Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi,

Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Sekreteri,

İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri,

Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri,

Bakanlık Bölge Müdürü,

Yüksek Fen Kurulu Üyesi,

Maliye Başkanı,

Milli Emlak Dairesi Başkanı,

Avrupa Birliği Bakanlığı Daire Başkanları,

Serbest Bölge Müdürü,

Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanı ile İnşaat ve Emlak Grup Başkanı olanlar

www.memuruz.biz

1/4

1/3

1/2

1/1

1.500

1.440

1.380

1.320

3.600

3.600

3.600

3.600

 

UNVANI

DERECE/  KADEME

 

GÖSTERGE

EK

GÖSTERGE

2-

YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA

1

 

3.600

 

Vakıflar Meclisi Üyesi,

Yönetim Kurulu Üyesi,

A.O.Ç. Müdürü,

Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcısı,

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı,

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı,

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı,

Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı,

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı,

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı,

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurulu Başkanı,

Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı,

Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı,

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı,

Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı,

MSB. Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı,

Haz. Müst. Daire Başkanı (Ana ve Yard. Hiz. Birimi),

Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanı,

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Daire Başkanı ve Genel Sekreter Müşaviri,

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Daire Başkanı,

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Daire Başkanı,

T. Yazma Eserler Kur. Arş. ve Eğt. Mrkz. Müdürü,

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Bölge Müdürü,

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Müşaviri,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Daire Başkanı,

Gelir İdaresi Daire Başkanı,

Afet ve Acil Durum Yönetimi Bşk. Daire Başkanı,

Vergi Dairesi Başkanı,

Genel Müdür Yardımcısı,

SGK Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı,

SGK İnsan Kaynakları Daire Başkanı,

SGK Destek Hizmetleri Daire Başkanı,

SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanı,

Sosyal Güvenlik İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir),

Teftiş Kurulu Başkanı,

Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı,

Teftiş ve Tetkik Kurulu Başkanı,

Vakıflar Gn. Md. Rehberlik ve Teftiş Başkanı,

Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı,

Üniversitelerarası Kurul Sekreteri,

Üniversite Genel Sekreteri,

Çal. ve Sos. Güv. Eğt. ve Araştırma Merkezi Başkanı,

Müşavir (Müsteşarlıklarda),

I. Hukuk Müşaviri,

Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürü,

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü,

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri,

Diyanet İşleri Başkanlığı Daire Başkanı,

İl Müftüsü,

Diyanet İşl. Bşk. Dini Yüksek İhtisas Mrkz. Müdürü,

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi,

SGK Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hiz. Birimi),

Sayıştay Başkanlığı Birim Başkanı,

Sayıştay Başkanlığı Strateji Geliştirme Birim Başkanı,

www.memuruz.biz

1/4

1/3

1/2

1/1

1.500

1.440

1.380

1.320

3.600

3.600

3.600

3.600

 

UNVANI

DERECE/ KADEME

GÖSTERGE

EK

GÖSTERGE

3-

MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA

1

 

3.600

 

Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü,

Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı,

Teftiş Kurulu Başkanı,

Genel Müdür Yardımcıları.

www.memuruz.biz

1/4

1/3

1/2

1/1

1.500

1.440

1.380

1.320

3.600

3.600

3.600

3.600

 

UNVANI

DERECE/ KADEME

GÖSTERGE

EK

GÖSTERGE

4-

BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA

1

 

3.000

 

Hukuk Müşaviri,

Bakanlık Özel Kalem Müdürü,

Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı,

Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı,

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,

Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı,

Dışişleri Bakanlığı Özel Müşaviri,

Saymanlık Müdürü,

Bakanlık İl Müdürü,

Askeri Defterdar,

Muhasebe Müdürü,

Muvazzaf Uzlaşma Komisyonu Başkanı,

Milli Emlak Müdürü,

Cezaevi Müdürü,

Denetimli Serbestlik Müdürü,

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü,

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü,

Bayındırlık ve İskan Müdürü,

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürü,

Müze Müdürü (İstanbul Topkapı),

Okul Müdürü (Unvanlılar dahil),

Maliye Kursu Müdürü,

Muhakemat Müdürü,

Hastane Müdürü,

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü Müdürü.,

Gemi Sörvey Kurulu Başkanı,

İst.Validebağ Sanatoryum ve Öğr. Hst. Başk.,

Sivil Savunma Koleji Müdürü,

Defterdar Yardımcısı,

Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı,

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölge Müdür Yardımcısı,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdür Yard.,

Mal Müdürü,

Emlak Müdürü, (Maliye Bakanlığı),

Müze Başkanı (Kültür ve Turizm Bakanlığı),

www.memuruz.biz

1/4

1/3

1/2

1/1

1.500

1.440

1.380

1.320

3.000

3.000

3.000

3.000

 

UNVANI

DERECE/ KADEME

GÖSTERGE

EK

GÖSTERGE

5-

YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA

1

 

3.000

 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurul Üyesi,

Başhukuk Müşaviri,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Basın Müşaviri,

Hukuk Müşaviri,

İstatistik Müşaviri,

Daire Başkanı,

Gelir İdaresi Grup Başkanı,

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Grup Başkanı ve Müşaviri,

Hazine Saymanı,

Genel Sekreter,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı,

Bölge Müdürü,

Bölge Müdür Yardımcısı,

İl Müdürü,

Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü,

Türkiye İstatistik Kurumunda Müdür,

Diyanet İşleri Bşk. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,

Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü,

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürü,

İl Müftü Yardımcısı,

İlçe Müftüsü,

Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü,

Yüksek Fen Kurulu Başkanı,

Tetkik Kurulu Başkanı,

Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı,

Araştırma Geliştirme Kurulu Başkanı,

Tetkik ve İstişare Kurulu Başkanı,

Devlet Opera ve Balesi Müdürü,

Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı,

A.O.Ç. Müdür Yardımcısı,

Araştırma ve Teknik Eğitim Merkezi Başkanı,

Yurt Müdürü,

Tapu Müdürü,

Kadastro Müdürü,

Kambiyo Müdürü,

Borsa Komiseri,

Üniversite Hastaneleri Başmüdürü,

Nükleer Araştırma Eğitim Merkezi Müdürü,

Bölge Başmüdürü,

Gelir İdaresi Grup Müdürü,

Vergi Dairesi Müdürü,

Bölge İstihbarat Müdürü,

Bölge İnşaat Müdürü,

Kandilli Rasathanesi Müdürü,

Başmüdür,

Güneydoğu Anadolu Fosfatları Grup Başkanı,

Müessese Müdürü,

İşletme Müdürü,

Fabrika Müdürü,

Kombina Müdürü,

Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreter Yardımcısı,

Fakülte Sekreteri,

Şirket Müdürü,

Enstitü Müdürü,

Tesis Müdürü,

Kırıkkale Yardımcı Tesisler Müdürü,

Çiftlik Müdürü,

Kuruluş Müdürü,

Sosyal Güvenlik İl Müdürü,

Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü,

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Müdürleri,

www.memuruz.biz

1/4

1/3

1/2

1/1

1.500

1.440

1.380

1.320

3.000

3.000

3.000

3.000

 

UNVANI

DERECE/ KADEME

GÖSTERGE

EK

GÖSTERGE

6-

MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA.

1

 

3.000

 

Daire Başkanı,

Büyükşehir Belediyeleri ile bağlı kuruluşlarındaki I.Hukuk Müşaviri,

Belediye Başkan Yardımcısı,

Boğaziçi İmar Müdürü,

İl Afet ve Acil Durum Müdürü,

Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü,

Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı,

www.memuruz.biz

1/4

1/3

1/2

1/1

1.500

1.440

1.380

1.320

3.000

3.000

3.000

3.000Düşük
 
Yüksek Toplam 1 oy
T.Yılmaz tarafından; 06-09-2016 01:18 tarihinde yazıldı...
 
Vergi Dairesi Müdürü olmak için Vergi Denetmenleri imtahana giriyorardı yazılı ve sözlü imtahanı kazananlar Vergi dairesi müdürü oluyordu.vergi denetmenlerinin ünvanını değiştirdiler vergi müfettişi yaptılar Vergi Dairesi müdürlüğü sınavını kazanamayan denetmenler bile ünvanı değiştiği için 3600 ek gösterge aldılar.Vergikontrol memurluğundan ve vergi denetmenliğinden imtahana girip kazanan vergi dairesi müdürleri ünvanları müdür olduğu için 3000 ek göstergede kaldılar. Bu Adaletsizliğin mutlaka giderilmesi gerekir
ahmet meletli tarafından; 21-04-2016 01:18 tarihinde yazıldı...
 
Bizim ekgöstergemiz neden 3600 olmuyor biz yetimmiyiz ksmuds ücret adaletsizliği yapanlar kaymak maaş alanlar sendikalar uyumayın tazminatımız çok az işçiye göre ayarlansın
Misafir tarafından; 06-11-2015 10:49 tarihinde yazıldı...
 
Fakülte sekreteri ile aynı görevi yürüttüğümüz halde biz yüksek okl sekreterlerinin göstergesi neden
2200 sormak lazım
Misafir tarafından; 02-02-2015 12:58 tarihinde yazıldı...
 
Herkese zam var memura gelince hazinede para yok. yük oluyor, diğerleri yük olmuyormu
Misafir tarafından; 26-02-2014 14:06 tarihinde yazıldı...
 
öncelikle emeğine saygı duyuyorum benim bır sorum olacak halen devlet memuru 1/4 ve ek göstergem 2200 4 yıllık kamu yönetimi mezunuyum fakat bitirdiğim okul sağlıkla ilgili olmadığından ek göstergemi etkilemiyormuş.Şimdi Türk Hava Kurumu Üniversitesinden 3 dönemlik sağlık yöneticiliği yüksek lisans böşümünü bitirdim.Bu durumda ek göstergemi yükseltirmi cevap verirseniz sevinirim