Memurların Yeni Ek Ödeme Tutarları

Memurların Yeni Ek Ödeme Tutarları
666 sayılı KHK ile şuana kadar tüm kamu personeline askeri ve akademik personel dahil verilmekte olan ek ödemeler yürürlükten kaldırıldı.

Tüm memurlar, 15 Ocak 2012\'den itibaren ek ödemelerini yeni belirlenen oranlar üzerinden alacaklar.

375 sayılı KHK\'nın ek 3. maddesi ile kurumların teşkilat kanunlarında yer alan tüm ek ödemeler kaldırıldı.


ÜST YÖNETİCİLER, UZMAN VE UZMAN YARDIMCILARI GİBİ KARİYER MESLEKLER VE ÜST KURULLARDA YER ALANLAR HARİÇ

Ücret ve tazminatları ek 10 uncu maddeye göre ödenenlere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlarda görev yapan personele ve bir kadroya açıktan vekil olarak atananlara bu madde uyarınca ek ödeme yapılmaz.

EK ÖDEME ALAMAYACAKLAR

Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personele, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca sağlık hizmetleri tazminatı ödenen personele, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesi, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ödeme yapılan personele, sözkonusu mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunur ve bunlara bu maddeye göre ayrıca ek ödeme yapılmaz. Bu fıkra kapsamında yer alan idarelerin döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele sözkonusu mevzuat uyarınca döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ödeme yapılmaz.

FARK VERİLECEKLER

Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlara, birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz. Ancak üretimi teşvik primi ödenen personele, ödemenin yapıldığı tarih ile bir sonraki yılda yapılacağı tarih arasındaki dönemde birinci fıkra uyarınca kadro veya pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen ek ödemenin toplam net tutarı, anılan 3 üncü maddeye göre ödenen üretimi teşvik priminin net tutarına ulaştığı tarihten itibaren birinci fıkraya göre ödeme yapılmaya başlanır.


YENİ EK ÖDEME RAKAMLARI

Kadro ve Görev Unvanı

Ek Ödeme Oranı (%)

ALINACAK EK ÖDEME MİKTARI (TL)

A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:

-


1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;

-


a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar

200

1.224,74

b) Ek göstergeleri 7.000 olarak tespit edilen kadrolarda bulunanlar

198

1.212,49

c) Genel Müdür ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar

195

1.194,12

ç) Ek göstergeleri 4.800 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar ile (b) sırasında sayılanların yardımcılarından (c) sırasında yer almayanlar

193

1.181,87

d) Genel müdür yardımcısı, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcısı, ek göstergeleri genel müdür yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen I. hukuk müşaviri, başkan yardımcısı ve kurum ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar

190

1.163,50

e) Daire Başkanı, kadrolu yönetim kurulu üyesi, genel sekreter, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer I. hukuk müşaviri, il belediye başkan yardımcısı

185

1.132,88

f) Bağlı ve ilgili kuruluş il müdürleri, milli emlak dairesi başkanı, yükseköğretim kurumları daire başkanları, bölge müdürü, Atatürk Orman Çiftliği müdürü, büyükşehirlerin merkez ilçelerinin belediye başkan yardımcıları, KİT’lerde başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürleri, defterdar yardımcısı, gelir idaresi grup müdürü, il müftü yardımcısı, bakanlık, müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlüklerin bölge müdür yardımcısı ve il müdür yardımcısı, (ç), (d) ve (e) sıralarında sayılanların yardımcıları

180

1.102,27

g) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, il mahalli idare müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, dernekler il müdürü, il afet ve acil durum müdürü, hukuk müşaviri, fakülte ve yüksekokul sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, basın müşaviri, müşavir, müdür, şube müdürü, ilçe müftüsü, başkan, daire başkan yardımcısı, kurum sekreteri, merkez sekreteri, enstitü sekreteri, genel sekreter yardımcısı, birlik sekreteri, müze başkanı, KİT’lerde başuzman, diğer belediye başkan yardımcıları ve (f) sırasında sayılanların yardımcıları

170

1.041,03

ğ) Savunma sekreteri, sayman, müdür yardımcısı ile başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar

165

1.010,41

h) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde istisnai memur kadrolarında bulunanlardan ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca teknik denetçi olarak görevlendirilenlerden ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar

145

887,94

ı) Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında bulunanlar, yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler ve bu idarelere bağlı genel müdürlüklerde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atananlardan;


 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

165

1.010,41

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

163

998,16

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

160

979,79

4) Bunların yardımcıları

155

949,17

i) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettişlerinden;


0,00

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

155

949,17

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

150

918,56

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

145

887,94

4) Bunların yardımcıları

140

857,32

j) Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile belediye iktisat müfettişlerinden;


 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

140

857,32

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

135

826,70

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

130

796,08

4) Bunların yardımcıları

125

765,46

k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, uzman, danışman, aktüer, araştırmacı, APK uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar


 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

704,23

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

110

673,61

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

100

612,37

l) Şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu ve onbaşısı kadrolarında bulunanlardan;


0,00

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

704,23

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

105

642,99

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

95

581,75

m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;1) 1-2 dereceden aylık alanlar

110

673,61

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

100

612,37

3) 5-7 dereceden aylık alanlar

90

551,13

4) Diğer derecelerden aylık alanlar

85

520,51

2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;

 

 

a) Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;


 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

150

918,56

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

140

857,32

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

130

796,08

b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan;


 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

120

734,84

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

110

673,61

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

100

612,37

c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;


0,00

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

110

673,61

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

100

612,37

3) 5-7 dereceden aylık alanlar

90

551,13

4) Diğer derecelerden aylık alanlar

85

520,51

3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;a) Uzman tabiplerden;


 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

200

1.224,74

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

190

1.163,50

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

180

1.102,27

b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan;


 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

190

1.163,50

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

180

1.102,27

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

170

1.041,03

c) Diş tabiplerinden;


 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

185

1.132,88

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

175

1.071,65

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

165

1.010,41

ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;


 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

165

1.010,41

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

155

949,17

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

145

887,94

d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;


 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

140

857,32

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

130

796,08

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

120

734,84

e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden;


 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

704,23

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

105

642,99

3) 5-7 dereceden aylık alanlar

95

581,75

4) Diğer derecelerden aylık alanlar

90

551,13

4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;a) Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) bulunanlardan;


 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

65

398,04

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

65

398,04

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

65

398,04

5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;a) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;


 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

150

918,56

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

140

857,32

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

130

796,08

6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;a) Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan;


 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

66

404,16

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

66

404,16

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

404,16

b) Diğer kadrolarda bulunanlardan;


 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

65

398,04

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

65

398,04

3) 5-7 dereceden aylık alanlar

65

398,04

4) Diğer derecelerden aylık alanlar

65

398,04

7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;a) Müsteşar

195

1.194,12

b) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler

180

1.102,27

c) Merkezde görevli diğer Valiler

178

1.090,02

ç) (a), (b) ve (c) sıralarında sayılanlar dışında kadroları merkez teşkilatında bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil);


 

1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

1.194,12

2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

190

1.163,50

3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

1.194,12

4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

115

704,23

5) 2 nci dereceden aylık alanlar

155

949,17

6) 3 üncü dereceden aylık alanlar

130

796,08

7) 4 üncü dereceden aylık alanlar

130

796,08

8) 5 inci dereceden aylık alanlar

105

642,99

d) Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan;


 

1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

200

1.224,74

2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

200

1.224,74

3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

200

1.224,74

4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

132

808,33

5) 2 nci dereceden aylık alanlar

172

1.053,28

6) 3 üncü dereceden aylık alanlar

147

900,18

7) 4 üncü dereceden aylık alanlar

147

900,18

8) 5 inci dereceden aylık alanlar

122

747,09

9) 6 ncı dereceden aylık alanlar

137

838,95

10) 7 nci dereceden aylık alanlar

117

716,47

e) Hukuk işleri müdürlerinden;


 

1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

1.194,12

2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

190

1.163,50

3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

1.194,12

4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

160

979,79

5) 2 nci dereceden aylık alanlar

195

1.194,12

6) 3 üncü dereceden aylık alanlar

175

1.071,65

7) 4 üncü dereceden aylık alanlar

175

1.071,65

8) 5 inci dereceden aylık alanlar

150

918,56

9) 6 ncı dereceden aylık alanlar

165

1.010,41

10) 7 nci dereceden aylık alanlar

145

887,94

f) Kaymakam adayı

145

887,94

8- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;a) Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri

74

453,15

b) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri

74

453,15

c) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri

74

453,15

ç) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri

74

453,15

d) Emniyet Amiri kadrolarında bulunanlar

74

453,15

e) Başkomiser kadrolarında bulunanlar

74

453,15

f) Komiser kadrolarında bulunanlar

74

453,15

g) Komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar

74

453,15

ğ) Polis Memuru kadrolarında bulunanlardan;


 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

75

459,28

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

75

459,28

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

75

459,28

h) Diğer kadrolarda bulunanlardan;

66

404,16

1) 1-4 dereceden aylık alanlar

66

404,16

2) 5-7 dereceden aylık alanlar

66

404,16

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

404,16

9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel;


 

a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;


 

1) 1-4 dereceden aylık alanlar

90

551,13

2) 5-7 dereceden aylık alanlar

80

489,90

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

70

428,66

B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar:1- Subaylardan;a) Genelkurmay Başkanı

103

630,74

b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı

82

502,14

c) Orgeneral ve Oramiral

81

496,02

ç) Korgeneral ve Koramiral

79

483,77

d) Tümgeneral ve Tümamiral

77

471,52

e) Tuğgeneral ve Tuğamiral

75

459,28

f) Kıdemli Albay

63

385,79

g) Albay

59

361,30

ğ) Yarbay

56

342,93

h) Kıdemli Binbaşı

68

416,41

ı) Binbaşı

68

416,41

i) Kıdemli Yüzbaşı

68

416,41

j) Yüzbaşı

68

416,41

k) Kıdemli Üsteğmen

69

422,54

l) Üsteğmen

69

422,54

m) Teğmen

69

422,54

n) Asteğmen

69

422,54

2- Astsubaylardan;


 

a) II.Kad.Kd.Bçvş.

67

410,29

b) Kad.Kd.Bçvş.

67

410,29

c) Kd.Bçvş.

67

410,29

ç) Kad.Bçvş.

67

410,29

d) Bçvş.

67

410,29

e) Kd.Üstçvş.

68

416,41

f) Üstçvş

68

416,41

g) Kd.Çvş.

68

416,41

ğ) Çvş.

68

416,41

3- Uzman Jandarmalardan;


 

a) VIII.Kad.Çvş.

67

410,29

b) VII.Kad.Çvş.

67

410,29

c) VI.Kad.Çvş.

67

410,29

ç) V.Kad.Çvş.

67

410,29

d) IV.Kad.Çvş.

67

410,29

e) III.Kad.Çvş.

67

410,29

f) II.Kad.Çvş.

67

410,29

g) I.Kad.Çvş.

67

410,29

ğ) Çvş.

67

410,29

4- Uzman Erbaşlardan;


 

a) Uzman Çavuş

67

410,29

b) Uzman Onbaşı

67

410,29

C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar:1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar

72

440,91

2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar

70

428,66

3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer)

63

385,79

4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derecede olan)

57

349,05

5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer)

68

416,41

6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar

67

410,29

7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar

77

471,52

8- Diğer öğretim elemanlarından;


 

a) 1-2 dereceden aylık alanlar

66

404,16

b) 3-4 dereceden aylık alanlar

66

404,16

c) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

404,16

Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);1- Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tıpta Uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu ilgili mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar), başuzman (Sümer Holding) ve şube müdürü (Sümer Holding) pozisyonlarında bulunanlar

82

502,14

2- Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, itfaiye şefi, gar şefi, istasyon şefi, şeftren pozisyonlarında bulunanlar

67

410,29

3- Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar

53

324,56

4- Diyetisyen ve tekniker pozisyonlarında bulunanlar

48

293,94

5- Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist, makinist yardımcısı (TCDD), başteknisyen, konstrüktör, revizör ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlar

47

287,81

6- Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar

42

257,20


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Misafir tarafından; 26-02-2014 10:26 tarihinde yazıldı...
 
irfan degirmen ciyi haber mvermesini istemiyom
Misafir tarafından; 29-03-2012 15:58 tarihinde yazıldı...
 
YAZILAN YAZILARI TEK TEK OKUDUM ANLADIM İNSANLARIN HİÇBİRİNDE ŞÜKÜR KALMAMIŞ TAMAHKAR OLMAK BUNLAR GERİDE KALMIŞ BENDE ASKERİ PERSONELİM BEN ŞARKTA GARPTA ÇALIŞTIM ŞÜKÜR DEMEYİ DE BİLİYORUM
dr.wolf tarafından; 10-02-2012 03:12 tarihinde yazıldı...
 
din görevlisi .4 yıllık fakülte mezunu elbetteki ek ders almalı.ilahi kanunmu öğretmenlere verilir de din görevlilerine verilmez.din görevlisi aile ve sosyal politikalar bakanlığında eğitim öğretim içerisinde yeralmıyormu.insaf.sahipsiz zenci evlatlarımız din görevlileri.
volan tarafından; 04-02-2012 02:10 tarihinde yazıldı...
 
vallahi bir arkadaş din görevlisi bir arkadaşı eleştirmiş niye yakınıyorsun diye.sen daha din adamına saygıyı öğrenememişsin.adam bir sıkıntısını anlatmış hemen 3.sınıf muamele.ben vhki çalışanıyım ve şunu söylüyorum.aile ve sosyal politikalarda yani shçek en madur din görevlileridir.maaşları hesaplarken şok olduk.1590 tl ye düşmüş 2000 tl den.ben bir insan olarak üzüldüm.adam harcamalarını ona göre ayarlamış sen kalk ek dersi kaldır herkesin maaşına ek dersi sabitle ve din görevlisine zaten iyileştirme diye verdiğin 398 tl ek ödemeye 10 tl ekle ve khk 666 ile 408 tl yap.birde adam üniversite mezunu yazık.bu yanlışlık düzeltilmeli.ders veriyorsa da bu kurumda din görevlileri ve de her yere koşuyorlar.grup sorumlusu diye öğretmen statüsünde çalıştırılıyorlar.
Misafir tarafından; 24-01-2012 16:32 tarihinde yazıldı...
 
Din görevlisine ek dersi kaldırdınızda yerine ne veriyorsunuz.sağlıkçının ve sosyal çalışmacının maaşlarına ek derslerden doğan mağduriyeti giderdiniz de din görevlisi üvey evlat mı?