Memurların izin hakları

Memurların izin hakları
Yapılan düzenlemeler sonucunda devlet memurlarına yeni izin hakları getirildi.

YILLIK İZİN

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan tüm kamu çalışanları (Öğretmenler hariç)

Süresi : 10 yıl hizmete kadar yıllık 20 gün

              10 yıldan fazla hizmeti olanlar için yıllık 30 gün

Dayanak :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesi.

1-Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.

2-Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

3-Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

4- Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

5- İzne esas 'hizmet süresinden', kazanılmış hak aylığında değerlendirilen süreler ile askerlik süreleri anlaşılmalıdır.SAĞLIK  İZNİ (Şua)


Hizmeti sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personel.

Süresi : 30 gün

Dayanak :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası.

1-Her yıl yıllık izne ilave olarak kullanılır.

MAZERET İZNİ   (genel)

657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar

Süresi : 10 Gün

Dayanak :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (C) fıkrası.

1- Memura babalık, evlilik ve ölüm halleri dışında zorunlu sebeplerde mazeretine bağlı toptan veya bölümler halinde 10 gün izin verilebilir. Zaruri hallerde öğretmenler hariç olmak üzere, bir sefer daha 10 gün izin verilebilir. Bu durumda, bu süreler yıllık izinden düşülür.


MAZERET İZNİ   (Analık İzni)


657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar

Süresi : Toplam 16 Hafta (Doğum öncesi Sekiz+ Doğum Sonrası Sekiz)

Dayanak :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) fıkrası.

1- Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.

2- Beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.

3-Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.

4-Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

MAZERET İZNİ  (Babalık izni)

657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan erkek memurlar

Süresi  .10 Gün

Dayanak :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) fıkrası.

Memura, eşinin doğum yapması halinde talebi üzerine verilir.

MAZERET İZNİ  (Evlilik)


657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar

Süresi  :7 Gün

Dayanak :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) fıkrası.

1- Memurun kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine verilir.

2- Kanunda yazmasa da, evlilik izni, memurun tercihine bağlı olarak resmi nikah veya düğün tarihinden itibaren hesaplanarak verilebilir. 


MAZERET İZNİ  (Süt İzni)


657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan kadın memurlar

Doğum sonrası analık izni bitiminden sonra;

Süresi  :İlk altı ay 3 saat    İkinci altı ay 1,5 saat

Dayanak :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (D) fıkrası.

1- Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi dikkate alınır.


MAZERET İZNİ  (Süt İzni Verilmeksizin İlave Analık İzni)

657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar

Süresi : Birinci Doğumda 2 ay   - İkinci Doğumda 4 ay - Üçüncü Doğumda 6 ay olmak üzere günlük çalışma süresinin yarısı

Dayanak :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (F) fıkrası.

1-Çoğul doğumlarda belirtilen sürelere 1 ay eklenmektedir.

2- Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır.

3-Evlatlık edinen memurlar da bu izinden yararlanabilmektedir.


MAZERET İZNİ   (Engelli Çocuk)


657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar

Süresi : 10 Gün

Dayanak :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (E) fıkrası.

1-Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun Hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla verilir.

2-Engelli ya da süreğen hastalı olan çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması gerekmektedir.


MAZERET İZNİ  (Evlat Edinme)


657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar

Süresi : 8 Hafta

Dayanak :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) fıkrası.

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.


MAZERET İZNİ  (Ölüm)


657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar

Süresi  .7 Gün

Dayanak :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) fıkrası.

Memura eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine verilir.


HASTALIK İZNİ  (Uzun Süreli Hastalık Halleri)


657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar


Süresi : Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar.

Dayanak :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi

1-Memura uzun bir süre tedavi ihtiyacı gösteren hastalıklarda özlük hakları korunarak verilir.

2-Memurun hastanelerde yatarak gördüğü tedavi süreleri de hastalık izni olarak dikkate alınır.

3-Hastalık izni kullanan memurun iyileşememesi halinde belirtilen süreler kadar ilave izin verilir. Bu süre zarfında da memur iyileşemezse malulen emekliye sevkedilir.


HASTALIK İZNİ  (Kısa Süreli Hastalık Halleri)


657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar


Süresi : Tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün, bir evvelki raporda doktor tarafından kontrol muayenesi öngörülmüş ise en çok 10 gün daha

Dayanak :

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

1-Bir takvim yılı içerisinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı 40 günü geçemez. Bu süre geçtikten sonra verilecek hastalık raporları Sağlık Kurulu olarak düzenlenmek zorundadır.

REFAKAT İZNİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar

 Süresi : Üç ay . Gerekli görülürse bir üç ay daha verilebilir.

Dayanak :

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

1-Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla verilmektedir.

2-Memurun aylık ve özlük hakları korunmaktadır.


AYLIKSIZ İZİN  

(Uzun Süreli Hastalık Hali)


657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar

Süresi : 18 aya kadar

Dayanak :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (A) fıkrası.

1-Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık halleri için verilen aylıklı izinlerin sonunda hastalığın devamı halinde verilebilmektedir.


Doğum 

657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar

Süresi  .24 aya kadar

Dayanak :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (B) fıkrası.

1-Doğum yapan memura, doğum sonrası analık izni süresinin veya süt izni hariç doğum sayısına bağlı olarak verilen izin süresinin bitiminden itibaren; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar verilmektedir.


(Evlat  Edinme)

657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar

süre : 24 aya kadar

Dayanak :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (C) fıkrası.

1-Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir.

(Yurtdışı Görevli veya Öğrenim)

657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar

Süresi : Görev veya Öğrenim Süresi Kadar

Dayanak :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (D) fıkrası.

1-Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.


(5 Yıl hizmeti Olanlar)

657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar

Süre : En Fazla İki Defa Kullanılması Şartıyla 1 Yıla Kadar

Dayanak :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (E) fıkrası.

1-Yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olanlara isteği halinde en fazla iki defa kullanılması kaydıyla bir yıla kadar izin verilir.

2-Sıkıyönetim, olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(Askerlik)

657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar

Süre : Askerlik Görevi Süresince

Dayanak :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (F) fıkrası.

1-Memuriyet hizmetleri sırasında askerlik hizmetini yerine getirmek için aylıksız izne ayrılanların kadroları saklı tutulur.

YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA

657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar

Süre : Çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar

Dayanak :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 43 üncü maddesi.

1-Memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır.

2- Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır.

3- Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir.

4-Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması halinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.

5- Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurlarla ilgili Bakanlar Kurulu henüz yayımlanmamıştır.

Düşük
 
Yüksek Toplam 1 oy
Henüz yorum yazılmadı!