Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİNE SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAKTIR

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere;


Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam 5 (Beş) personel alınacaktır.

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2018-2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Sınava alınacak adayların listesi http://www.sdu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Unvan

Adet

Ücret

Çalışma Süresi

Yazılım Geliştirme Uzmanı (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere)

5

Aylık Brüt Sözleşme

Ücretinin 2 katı


II. SINAV TARİHİ VE YERİ:

Yazılı sınav 22.06.2020 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00'de, sözlü sınav 25.06.2020 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Merkezi Derslikler Anfilerinde Batı Yerleşkesi Çünür/ISPARTA adresinde yapılacaktır.

III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:


A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen -edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),


e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

1-Yazılım Geliştirme Uzmanı: (5 Kişi - Tam Zamanlı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.)

a) ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core teknolojileri hakkında tecrübeli olmak,

b) C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede

bilmek (Bu dil ile en az 1 büyük ölçekli projede çalışmış olmak),


c) Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb), JQuery, HTML, CSS gibi Front-

End teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,

d) Entity Framework ve/veya Entity Framework Core ve LINQ konularında tecrübeli

olmak,

e) Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma kavramları hakkında bilgi sahibi olmak,

f) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL bilgisine sahip

olmak,

g) Kurumsal uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

h) Yazılım yaşam döngüsü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,

i) Güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,


j) Birim test yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında bilgi sahibi olmak,

l) TFS, GIT, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirme konusunda tecrübeli

olmak,

m) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak.

IV. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular ilanının Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde "Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi Çünür/ISPARTA" adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formunu http://persdb.sdu.edu.tr adresinden temin edilir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği,

2- Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği,

3- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,

(İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.),

4- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

5- Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,

6- KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir.),

7- İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir.),

8-T.C. Kimlik Kartı örneği,

9-1 Adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.),

10- SGK Hizmet Dökümü,

11- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

12- Adli Sicil Belgesi.

V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

SINAVIN ŞEKLİ

-Sınav yazılı ve sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.

SINAV KONULARI

- Özel şartlar bölümünde belirtilen konular.

VI. DEĞERLENDİRME:

Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. 70 puan ve üzeri alanlar sözlü sınava katılma hakkı kazanır. Yazılı ve sözlü sınav ortalaması alınarak başarı sırasına göre 5 asil ile 5 yedek belirlenerek atama işlemi başlatılır.

Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde sırasıyla yedek adaylardan atama yapılabilir.

VII. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1- Dilekçe,

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.),

3- Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.),

4- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,

5- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

6- Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,

7- KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir.),

8- İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir.),

9-T.C. Kimlik Kartı onaylı örneği (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.),

10-3 adet fotoğraf,

11- Mal Bildirim Beyannamesi (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.),

12- Adli Sicil Belgesi (e-devlet çıktısı-Mayıs/2020 tarihli),

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi Çünür/ISPARTA adresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://persdb.sdu.edu.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

IX. ÜCRET:

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

X. DİĞER HUSUSLAR:

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik Kartı örneği veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!