Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İşçi Alım İlanı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İşçi Alım İlanı
Son Başvuru Tarihi: 01/06/2018
TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞINDAN

Başkanlığımıza; 19.11.2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesi ve 24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümlerine istinaden, işçi pozisyonunda Doktora derecesine sahip 3 (üç) Araştırmacı ve Yüksek Lisans derecesine sahip 11 (onbir) Uzman personel istihdam edilecektir.

Referans

Kodu

Unvanı

Adedi

Aranan Nitelikler

TÜSEB 2018-11-01

Uzman

6

1. Biyoloji/Moleküler Biyoloji ve Genetik / Biyoteknoloji / Tıp/ Veteriner/ Eczacılık/ Diş Hekimliği /Biyomühendislik / Tıbbi Biyoloji ve benzeri alanlarda Yüksek Lisans mezunu olmak.

2. Bilgisayar ve temel Microsoft ofis programları ile temel biyoistatistik konusunda tecrübeli olmak.

3. Bilimsel proje döngüsü konusunda bilgi ve deneyimli olmak tercih sebebidir.

4. 60 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

5. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek adaylar İstanbul'da TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığında çalıştırılacaktır.

TÜSEB 2018-11-02

Uzman

3

1. Kamu Yönetimi / İktisat / İşletme / Maliye / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve benzeri alanlarda yüksek lisans mezunu olmak.

2. Bilgisayar ve Microsoft ofis programları konusunda tecrübeli olmak.

3. Bilimsel proje döngüsü konusunda bilgi ve deneyimli olmak tercih sebebidir.

4. 60 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

5. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek adaylar İstanbul'da TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığında çalıştırılacaktır.

TÜSEB 2018-11-03

Uzman

1

1. İmmünoloji alanında Yüksek Lisans mezunu olmak.

2. Temel laboratuvar cihaz ve ekipmanları konusunda bilgi ve operasyonel tecrübe sahibi olmak.

3. Moleküler biyoloji teknikleri konusunda laboratuvar deneyimine sahip olmak.

4. DNA dizileme teknolojisi ve uygulamaları ile ilgili deneyimi olmak tercih sebebidir.

5. Bilgisayar ve temel Microsoft ofis programları ile temel istatistik konusunda tecrübeli olmak.

6. 60 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

7. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday Ankara'da çalıştırılacaktır.

TÜSEB 2018-11-04

Uzman

1

1. Biyoistatistik alanında Yüksek Lisans mezunu olmak.

2. Bilgisayar ve Microsoft ofis programları konusunda ileri düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmak.

3. 70 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

4. En az 3 (üç) yıl deneyimli olmak.

5. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul'da TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığında çalıştırılacaktır.

TÜSEB 2018-11-05

Araştırmacı

2

1. Tıp Fakültesi mezunu olmak.

2. Halk Sağlığı Uzmanı olmak.

3. Mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olmak.

4. 70 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

5. İkinci yabancı dili en az orta derecede bilmek tercih sebebidir.

6. En az 3 (üç) yıl deneyimli olmak.

7. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek adaylar İstanbul'da TÜSEB Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsünde çalıştırılacaktır.

TÜSEB 2018-11-06

Araştırmacı

1

1. Tıp Fakültesi mezunu olmak.

2. Halk Sağlığı Uzmanı ve Epidemiyoloji Uzmanı olmak.

3. Mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olmak.

4. 70 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak ve bunu

belgelendirmek

5. İkinci yabancı dili en az orta derecede bilmek tercih

sebebidir.

6. En az 3 (üç) yıl deneyimli olmak.

7. Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday İstanbul'da TÜSEB Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsünde çalıştırılacaktır.1.1-

İşin Özellikleri

Personelin Görev Yapacağı Şehirler: İstanbul ve Ankara.

Ücret: Ücretler ile diğer mali hakları 6569 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunun belirlediği şekilde ödenir.

Çalışma Süresi: 8 Saat

Çalışma Saatleri: 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri doğrultusunda belirlenen mesai saatleri

2.1- Sınav

Türü: Sözlü (Türkçe ve İngilizce)

Sınav Konuları: Aranan niteliklerle ilgili

3.1- İLAN

Yayımlanma Tarihi: 23/05/2018 


Son Başvuru Tarihi: 01/06/2018

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerindeki şartlar aranır.

b) Türk Vatandaşı olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

ç) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

d) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,

g) Yabancı uzmanlar için Türk vatandaşlığı şartı aranmaz ve çalışma süresinin bir yılı aşması halinde çalışma izni olması şartı aranır.

ğ) Belirtilen yabancı dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak.

Yabancı Dil Tablosu

(Asgari Yabancı Dil

Puanları)

GÖREV / SINAV

Hizmet

Grubu

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavları

TOEFL

IBT

FCE

CAE

CPE

Araştırmacı

(Doktora Derecesine Sahip)

C

65

61

B

C

C

Uzman

(Yüksek Lisans Derecesine Sahip)

D

60

55

C

C

C

KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

e-YDS: Elektronik Yabancı Dil Sınavı

TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test TOEFL CBT: Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test TOEFL PBT: Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test FCE: First Certificate in English

CAE: Certificate in Advanced English

CPE: Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

NOT 1: Doktora derecesine sahip adayların uzman kadrolarına başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT 2: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınav sonucu kabul edilmeyecektir.

NOT 3: Başvuru tarihinin son günü itibari ile Yüksek Lisans ve Doktora öğrenicisi olan adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak ve başvurusu geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

İlana başvuruda bulunmak için referans kodunu ve sözlü sınava katılmak istediğini belirtir bir dilekçe ve ilanda istenilen belgelerle birlikte eksiksiz olarak

aşağıdaki adrese elden, posta yolu veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan en fazla bir pozisyon için başvuruda

bulunabilir. Birden fazla pozisyon için başvuran adayların tüm başvuruları

geçersiz sayılacaktır.

İstenilen Belgeler:

1. İş Başvuru Formu (İlan metninin en son sayfasında yer almaktadır). (Ek-1)

2. Diplomanın aslı veya noter veya okul tarafından onaylı örneği veya E- Devlet Kapısından alınan mezuniyet belgesi kabul edilecektir. (Eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte Başkanlığımıza arkalı önlü bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde Başkanlığımızca aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir.) (Diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noter veya okul tarafından onaylı örneği). Evrak tesliminde " Geçici Mezuniyet Belgesi" sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir.

3. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. (Ya da eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği ya da Başkanlıkça tasdikli örneği). (ÖSYM sonuç belgesinde mutlaka doğrulama kodunun bulunması gerekmektedir.)

4. Yabancı Uzman olarak başvurulması durumunda çalışma iznini gösterir belge.

5. Adli Sicil Belgesi. ( E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)

6. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. ( E- Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

8. Son 3 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (İş Başvuru Formu için kullanılan fotoğraf dışında.)

9. Özgeçmiş (CV).

Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans Koduna

yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava çağırılmayacaktır

Başvuruların en geç 01/06/2018 tarihi saat 18:00'a kadar aşağıdaki adrese elden, posta yolu veya kargo ile yapılması gerekmektedir. Elektronik ortamda gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi veya belge bulunan

başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava çağrılmayacaktır. Belgelerini eksik teslim eden ve/veya gerçeğe aykırı belge sunan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Posta yolu veya kargo ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Başkanlığımız sorumlu olmayacaktır. Sözlü sınav tarihi ve yeri www.tuseb.gov.tr adresinden daha sonra duyurulacaktır.

NOT: 20/01/2017 tarihli ve 2017/1 sayılı yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe giren "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Personel İşe Alma ve Atama Yönergesi" nin "Ön inceleme ve Tebligat" başlıklı 13 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında "Başvuru belgelerinde eksiklik bulunmayan adaylar arasından ilan edilen kadro şartlarını azami derecede karşılayan başvurulardan, ilan edilen kadro sayısının beş katı adaya sınava giriş hakkı tanınır." denilmekte olup ön değerlendirme sonucunda her pozisyon için ilan edilen kadro sayısın beş katına kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular TÜSEB (www.tuseb.gov.tr) web sayfasında ilan edilecektir. Sınav sonuçları, sınavın bitiminden itibaren yedi iş günü içinde Başkanlık internet sitesinde yayınlanır. Sınavda başarılı olan adayların sınav sonuçları yazılı olarak posta veya kargo ile (başvuru sırasında beyan edilen adreslerine) gönderilecektir.

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri:

Adres : Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (İstanbul yerleşkesi) Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:71

34718 Koşuyolu/İSTANBUL

http://www.tuseb.gov.tr.


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!