Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

geçici personel alımı yapılacaktır.
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE SU ENSTİTÜ BAŞKANLIĞI (SUEN)

PROJE SÜRESİ İLE SINIRLI SÜREDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONEL

ALIMI İLANI

1. ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

658 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı kurulmuştur. Kanun Hükmünde Kararnamenin "Geçici veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki hizmetler Başkanlıkça tespit ve tayin edilir. Bu işlerde çalışacak personel, idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir''' 10. maddesinin 5. fıkrasına istinaden;

Kurumumuz bünyesinde yürütülen projelerde görevlendirilmek üzere, 29 Haziran 2017 tarihinde yapılacak mülakatla aşağıdaki tabloda belirtilen nitelikleri haiz geçici personel alımı yapılacaktır.

Kurumu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Türkiye Su Enstitüsü

Bütçesi

Özel Bütçe

Süresi

Başlangıç tarihinden 31.12 2017 tarihine kadar

Proje/ İşin Adı

Fırat-Dicle Havzası Hidrolojik ve Ekonomik Modellemesi: Havzanın su kaynaklarına ait kapsamlı bir modellemenin (hidrolojik, ekonomik ve kalite) geliştirilmesi, modelin uygulanması, sonuçların değerlendirilmesi, senaryoların oluşturulması ve karar vericilere sunulması.

Horizon 2020 Proje Başvurusu Çalışmaları: Horizon 2020 çerçevesinde 2017 Çalışma Programında yer alan "RUR-04-2016: Tarımın içmesuyu kaynakları üzerindeki etkisini azaltmak" başlıklı çağrı altında "tarım aktivitelerinden kaynaklanan kirliliğin su kaynaklarına etkisi" konulu proje başvurusu hazırlıklarının yapılması.

Aral Gölü Çevre Felaketinin Azaltılması Projesi: Orman ve Su İşleri Bakanlığı ilgili kurumlan ve TİKA ile işbirliğinde Aral Gölünde yaşanan çevre felaketine çözümlerin üretilmesi.

4. İstanbul Uluslararası Su Forumu Çalışmaları:

10-11 Mayıs 2017 tarihli Forumun; forum çıktılarının derlenmesi, raporlanması, forum yayınlarının hazırlanması ve dağıtımı.

Proje Elemanı (1 Adet)

Özel Şartlar:

Üniversitelerin Harita veya Jeodezi ve Fotogrametri veya Geomatik Mühendisliği bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olmak.

Son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve/veya uzaktan algılama konularında tecrübe sahibi olmak.

Yardımcı Proje

Elemanı (1 Adet)

Özel Şartlar:

Bilgisayar Programcılığı önlisans diplomasına sahip olmak

Tercihen yabancı dil bilmek ve sunucu (server) yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.


2. ADAYLARDA ARANACAK DİĞER ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak,

6) Seyahate engeli olmamak,

7) Son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

8) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak,

şartlarını taşıması gerekir.

3. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a) Başvuru Dilekçesi,

b) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da e-devlet üzerinden alman mezun belgesi çıktısı,

c) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

d) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

e) Proje Elemanı pozisyonu için yabancı dil düzeyini gösteren belge,

f) Proje Elemanı pozisyonu için tecrübeyi gösterir belge (işveren yazısı ve/veya hizmet dökümü),

g) Özgeçmiş (özgeçmişin Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),

h) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

Başvuruda istenen belgelerin 20 Haziran 2017 mesai saati bitimine kadar Türkiye Su Enstitüsüne şahsen teslim edilmesi gerekmektedir. Adayların posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

Mülakat için gerekli şartı sağlayanlar, Enstitümüz ilan panosunda ve Türkiye Su Enstitüsü web sayfasında (www.suen.gov.tr) ilan edilecektir. Mülakat 29 Haziran 2017 tarihinde saat 10:00'da Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca-Üsküdar/İstanbul adresindeki Türkiye Su Enstitüsü'nde yapılacaktır.

Sınav sonuçları Enstitümüz ilan panosunda ve Türkiye Su Enstitüsü web sayfasında (www.suen.gov.tr) ilan edilecektir. Kurumumuz mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

Adaylardan başvuru veya başlatma işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun'unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Adres:

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca - Üsküdar 34696 İstanbul Telefon: 0216 325 4992 Faks: 0216 428 0992

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

TÜRKİYESU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINA PROJE ELF.MANI/Y ARDIMCI PROJE ELEMANI ALIMI

BAŞYl Rl KIRMl_______________________________________

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL ____________________

Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığının Proje Elenıanı/Yardınıcı Proje Elemanı alımı sınavına katılmak istiyorum. Gerekli belgeler ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Adı ve Soyadı

İmzası

EKLER

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı

__ Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

_ Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Proje Elemanı pozisyonu için yabancı dil düzeyini gösteren belge

Proje Elemanı pozisyonu için tecrübeyi gösterir belge (işveren yazısı ve/veya hizmet dökümü)

Özgeçmiş (özgeçmişin Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir)

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

Bl BÖLÜM ADAY TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

ADAY HAKKINDA BİLGİLER

1

Başvurulan Pozisyon

Proje Elemanı [ ]

Yardımcı Proje Elemanı [ ]

2

T.C. Kimlik No

3

Adı ve Soyadı (Tam Olarak)

4

Doğum Yeri-Tarihi (gg/aa/yyyy)

J

İl

İlçe Cilt No Aile S.No Sıra No

Nüfusa Kayıtlı Olduğu

6

Cinsiyet ve Tabiiyeti

Erkek | | Kadın

[Tabiiyeti

Haberleşme Adresi (Sınavla ilgili tebligatlar bu

adrese gönderilecektir)

8

Haberleşme Telefonu

9

Askerlik Durumu

Yaptı [ ] Muaf[

.../..../...... tarihine kadar tecilli.

10

Medeni Hali

11

Adli sicil kaydı durumu

Var[ ]

Yok[ ]

Lise

Üniversite

12

Bitirdiği Öğretim Kurumlan

Fakülte

Bölüm

Bitirdiği Yıl ve Derecesi

13

Lisans Üstü Eğitim Yapılmış ise

Konusu :

| Bitirme Yılı :

Halen Çalışıyorsanız, Görev Yeriniz ve Süresi

14

Daha Önce Çalışmışsanız, Görev Yeriniz ve

Süresi

BU BÖLÜM İDARE TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

Aday No

Fonnu İnceleyen Sınav Başvuru Değerlendinne Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Sınav şartı uygundur.

L

Sınav şartı uygun değildir. Nedeni:

AÇIKLAMALAR

1) Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacak, soruları cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.

2) Yanlış bilgi ve sahte belge vermek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları ve/veya sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kurumu yanıltanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, yukarıdaki şekilde kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

3)

Başvuru yeri: Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü, K.Çamlıca Mah.Libadiye Cad.No:54 34696


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!