Yurt-Kur Teşkilat Kanunu

Yurt-Kur Teşkilat Kanunu Değişikliği Yayınlandı. Başbakanlığa bağlanan Kurumda yeni daireler ve Yeni Kadrolar

Yurt-Kur artık Başbakanlığa bağlı olan bir kurumdur. Başbakanlığa bağlı kurumları bir yandan Bakanlara bağlarken, diğer yandan Bakanlara bağlı olan kurumları da Başbakanlığa bağlıyoruz. Teşkilat Kanununda değişikli yapan Kanunla Yurt-Kur da yeni daireler ve yeni de kadrolar da oluşturulmuş oldu..

 

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU VE BAZI

 

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 6082                                                                                            Kabul Tarihi: 25/11/2010

 

             MADDE 1 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 77 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

             “Muvazzaflık hizmeti esnasında anne, baba, kardeş, eş veya çocuğu vefat eden erbaş ve erlere, talepleri üzerine asgari tugay/alay ve eşidi (Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz/Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) birlik komutanlığının onayı ile birinci fıkrada yazılı izinlere ek olarak 10 gün izin verilir. Bu izin süresi muvazzaflık hizmetinden sayılır.”

 

             MADDE 2 – 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

             \"Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başbakanlığa bağlıdır. Başbakan Kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir bakan aracılığı ile kullanabilir.\"

 

             MADDE 3 – 351 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan “Kurumun amacı;” ibaresinden sonra gelmek üzere “yurt içinde ve dışında” ibaresi eklenmiştir.

 

             MADDE 4 – 351 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

             \"Genel Kurul ve görevleri

 

             MADDE 4 – Genel Kurul; Başbakan veya Kurumun bağlı olduğu Bakan, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve Yükseköğretim Genel Müdürü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, Maliye, İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Sağlık Bakanlıklarından, Devlet Planlama Teşkilatı ile Hazine Müsteşarlıklarından ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından birer temsilci, üniversite rektörleri veya görevlendirecekleri birer öğretim üyesi, Vakıflar Genel Müdürü, Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Kızılay Genel Başkanı veya görevlendirecekleri birer temsilci ile yönetmeliğe göre tespit edilecek dört öğrenci temsilcisinden oluşur.

 

             Başbakan veya Kurumun bağlı olduğu Bakan, Genel Kurulun tabii başkanıdır.

 

             Genel Kurul, iki yılda bir başkanın daveti üzerine kasım veya aralık ayları içinde toplanarak gündemdeki işleri görüşür. Genel Kurulun toplantı yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa iki hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul, Başbakan veya Kurumun bağlı olduğu Bakan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

 

             Genel Kurulun görevleri şunlardır:

 

             a) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun faaliyetleri ile ilgili konuları görüşmek, genel politika ve uygulamaya ilişkin ilkeler konusunda görüş bildirmek,

 

             b) Seçimle gelen Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.\"

 

             MADDE 5 – 351 sayılı Kanunun 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

             \"Yönetim Kurulu ve görevleri

 

             MADDE 7 – Yönetim Kurulu; Başbakan veya Kurumun bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanı tarafından belirlenecek en az daire başkanı düzeyinde birer üye, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Genel Kurulca Genel Kurul üyeleri arasından seçilecek; iki rektör veya öğretim üyesi, bir öğrenci temsilcisi ve bir diğer kurum temsilcisi olmak üzere yedi üyeden oluşur.

 

             Seçimle gelen üyelerin her biri için birer yedek üye seçilir.

 

             Yönetim Kurulu üyeleri kendi üyeleri arasından bir başkan seçer ve ayda en az bir kere toplanır.

 

             Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri veya görevlendirilmeleri mümkündür.

 

             İstifa, emeklilik, başka bir göreve atanma gibi sebeplerle asli görevlerinden ayrılan veya özürsüz olarak yılda dört defa toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

 

             Seçimle gelen Yönetim Kurulu üyesinin görev süresinin herhangi bir nedenle iki yıldan önce sona ermesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yerine yedeği görev yapar. Diğer üyelerin görevlerinin sona ermesi halinde ise, ilgili bakanlık tarafından bir ay içinde belirlenecek yeni üye, eski üyenin kalan görev süresi kadar görevini yapar.

 

             Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine her ay için (20000) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Memuriyet mahalli dışından Yönetim Kurulu üyeliklerine görevlendirilenlere de 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ayrıca harcırah ödenir.

 

             Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 

             a) Yurt yapımı ve geliştirilmesine ait Genel Müdürlükçe teklif edilen yatırım projelerini incelemek ve görüş bildirmek,

 

             b) Burs/kredi verilecek ve yurtlarda barınacak öğrencilerin değerlendirilmesine ilişkin kıstasları belirlemek,

 

             c) Yönetmelik taslaklarını inceleyip, Başbakan veya Kurumun bağlı olduğu Bakan onayına sunmak üzere karara bağlamak,

 

             ç) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu adına taşınmaz satın alınması, satılması, yaptırılması, trampa yapılması, irtifak hakkı ve benzeri ayni nitelikteki hakların tesis edilmesi, beş yıla kadar taşınmaz kiralanması, kiraya verilmesi; binaların yurt binası, tesis, kreş ve benzeri hizmet ve sosyal amaçlara tahsis edilmesi hususlarında yapılan teklifleri incelemek ve karara bağlamak,

 

             d) Kanun ve yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.

 

             Yönetim Kurulu, sınırlarını ve süresini açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını Genel Müdüre devredebilir.

 

             Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.\"

 

             MADDE 6 – 351 sayılı Kanunun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

             “Genel Müdürlüğün yurtdışında kuracağı yurtlarla ilgili görevleri yerine getirmek üzere, Genel Müdürlükçe önerilen personel, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre uzman müşavir olarak atanır.”

 

             MADDE 7 – 351 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yer alan “memleket içinde” ibaresi çıkarılmıştır.

 

             MADDE 8 – 351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

             “Öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim yapması halinde dört yıl) sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorundadır.

 

             Borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında; Sosyal Güvenlik Kurumu veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borcunu ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılır.”

 

             “Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorundadır.”

 

“Ancak yurtdışında öğrenim gören öğrencilerden kefil veya diğer teminatlar alınır.”

 

             MADDE 9 – 351 sayılı Kanunun 20 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 

             \"Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca gerekli görülen hallerde hizmet binası, yurt binası ve tesisleri, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 1 inci maddesinin (m) bendine göre yaptırılabilir.

 

             Yapılmasının gerekli olduğuna Yüksek Planlama Kurulu tarafından karar verilen yurt binası ve tesisleri; Kurumca belirlenecek proje ve temel standartlar çerçevesinde, mülkiyeti kendisine, Kuruma ya da Hazineye ait olup Kuruma tahsis edilen taşınmazların üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir.

 

             Bu amaçla, üzerinde bina ve tesis yapılacak Hazineye ait taşınmazların üzerinde Kurumun talebi üzerine Maliye Bakanlığınca, Kuruma ait taşınmazların üzerinde ise Kurumca gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri lehine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla kira süresi kadar bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesis edilebilir. Bu taşınmazların tapu kütüğüne; üst hakkına konu taşınmazların üst hakkı süresince amacı dışında kullanılamayacağına, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlıktan izin alınmaksızın devredilemeyeceğine dair şerh konulur.

 

             Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde; taşınmazın gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olup olmadığı, Kuruma veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bedelsiz olarak üst hakkı tesis edilip edilmediği, yatırımın maliyeti, kiralama konusu taşınmazın ve üzerindeki tesislerin bir kısmının veya tamamının işletilmesinin kiralayana verilip verilmeyeceği hususları dikkate alınır.

 

             Bu şekilde yapılacak kiralama işlemlerine ait kira bedelleri Kurumun bütçesinden ödenir.

 

             Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak otuzaltı aylık süreyi geçmemek ve sözleşmede belirlenecek inşaat yapım süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, Kurum ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri arasında yapılacak her türlü iş ve işlemler ile düzenlenecek kağıtlar, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınan damga vergisi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınan harçlardan müstesnadır.

 

             Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında yapılacak ihalelerde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale usullerinden biri uygulanır.

 

             Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esas ve usuller; gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinde aranılacak nitelikler, sözleşmelerin kapsamı ve diğer hususlar Başbakanlık veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlık, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıkları tarafından müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.\" 

 

             MADDE 10 – 351 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin sonuna “ve haczedilemez” ibaresi eklenmiştir.

 

             MADDE 11 – Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında kullanılan ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilmiş, merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılmak üzere ekli (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

 

             MADDE 12 – 351 sayılı Kanunun 5, 6, 8, 13 ve 43 üncü maddeleri ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 55 inci maddesinin (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

             MADDE 13 – 351 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

 

             \"EK MADDE 1 – Bu Kanun ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun iş ve işlemlerine ilişkin diğer mevzuatta Milli Eğitim Bakanlığına yapılmış olan atıflar Başbakanlığa veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlığa; Milli Eğitim Bakanına yapılmış olan atıflar ise, Başbakana veya Kurumun bağlı olduğu Bakana yapılmış sayılır.\"

 

             MADDE 14 – 351 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

 

             \"GEÇİCİ MADDE 5 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç dört ay içerisinde Genel Kurul olağanüstü toplanır. Bu toplantıda, bu Kanuna göre Yönetim Kurulunun teşkili sağlanır. Bu şekilde oluşan Yönetim Kurulu ilk olağan Genel Kurula kadar görevine devam eder. Olağanüstü Genel Kurul toplantısını takip eden iki yıl sonraki Kasım veya Aralık ayları içerisinde ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılır.

 

             Bu Kanuna göre teşkil edecek Yönetim Kurulu ilk toplantısını yapıncaya kadar mevcut Yönetim Kurulu görevine devam eder.

 

             GEÇİCİ MADDE 6 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kredi almakta olanlar ile kredi borcunu ödeme zamanı henüz başlamamış olanlar, bu borçlarını kredi aldıkları sürede, kredi ödeme zamanı başlayıp borç taksitlerini aksatmadan düzenli olarak ödemekte olanlar ise bakiye borçlarını kalan taksit süresinin iki katı sürede öderler.”

 

             MADDE 15 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

 

             \"Şifa Üniversitesi

 

             EK MADDE 133 – İzmir\'de Türkiye Tabipler Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Şifa Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

 

             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

 

             a) Tıp Fakültesinden,

 

             b) Diş Hekimliği Fakültesinden,

 

             c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

 

             ç) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

 

             oluşur.

 

             Avrasya Üniversitesi

 

             EK MADDE 134 – Trabzon\'da Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Avrasya Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

 

             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

 

             a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

 

             b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

 

             c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

 

             ç) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

 

             d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

 

             e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

 

             oluşur.\"

 

             MADDE 16 – 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (i) bendinde yer alan “ile mahalli idarelere” ibaresi “ile kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumları ve mahalli idarelere” şeklinde değiştirilmiştir.

 

             MADDE 17 – 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yurt içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve dışında” ibaresi eklenmiştir.

 

             MADDE 18 – 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

             “Yurtdışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilere, ikinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlarca burs, kredi verilmemesi halinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca burs veya kredi verilebilir.”

 

             MADDE 19 – 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

             “10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlar, bu Kanun kapsamındaki özel öğretim kurumlarını kapsamaz. Özel öğretim kurumları mevzuatına uygun olmak kaydıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça verilir. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir.”

 

             MADDE 20 – 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında geçen “31/12/2010” tarihi “31/12/2012” olarak değiştirilmiştir.

 

             MADDE 21 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             MADDE 22 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

9/12/2010

 

 

(1) SAYILI LİSTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUMU: T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

TEŞKİLAT : MERKEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İPTAL EDİLEN KADROLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINIFI

 

UNVANI

 

DERECESİ

 

SERBEST KADRO

 

ADEDİ

 

TOPLAM ADEDİ

 

GİH

 

PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI

 

1

 

1

 

1

 

GİH

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ

 

1

 

1

 

1

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) SAYILI LİSTE

 

 

 

KURUMU :T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

TEŞKİLAT: MERKEZ

 

 

 

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

 

 

 

 

SINIFI

 

UNVANI

 

DERECESİ

 

SERBEST

 

KADRO

 

ADEDİ

 

TOPLAM ADEDİ

 

GİH

 

DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANI

 

1

 

1

 

1

 

GİH

 

İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANI

 

1

 

1

 

1

 

GİH

 

İNŞAAT EMLAK DAİRESİ BAŞKANI

 

1

 

1

 

1

 

GİH

 

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI

 

1

 

1

 

1

 

GİH

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANI

 

1

 

1

 

1

 

GİH

 

ŞUBE MÜDÜRÜ

 

1

 

8

 

8

 

GİH

 

ŞEF

 

3

 

15

 

15

 

GİH

 

UZMAN

 

1

 

5

 

5

 

GİH

 

PROGRAMCI

 

7

 

4

 

4

 

GİH

 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

 

7

 

13

 

13

 

GİH

 

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ

 

7

 

90

 

90

 

THS

 

MÜHENDİS

 

6

 

13

 

13

 

THS

 

MATEMATİKÇİ

 

6

 

1

 

1

 

YHS

 

DAĞITICI

 

6

 

3

 

3

 

 

 

                                         TOPLAM

 

157

 

157

 

 

 

(3)     SAYILI LİSTE

 

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

 

 

KURUMU :T.C BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ   VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

TEŞKİLAT: TAŞRA

 

SINIFI

 

UNVANI

 

DERECESİ

 

SERBEST

 

KADRO

 

ADEDİ

 

TUTULAN KADRO ADEDİ

 

TOPLAM

 

GİH

 

YURT MÜDÜRÜ

 

1

 

11

 

 

 

11

 

GİH

 

YURT MÜDÜRÜ

 

2

 

10

 

 

 

10

 

GİH

 

YURT MÜDÜR YARDIMCISI

 

1

 

20

 

 

 

20

 

GİH

 

YURT MÜDÜR YARDIMCISI

 

2

 

25

 

 

 

25

 

GİH

 

YURT MÜDÜR YARDIMCISI

 

3

 

25

 

 

 

25

 

GİH

 

YURT MÜDÜR YARDIMCISI

 

4

 

10

 

 

 

10

 

GİH

 

YURT YÖNETİM MEMURU

 

5

 

50

 

 

 

50

 

GİH

 

YURT YÖNETİM MEMURU

 

6

 

100

 

 

 

100

 

GİH

 

YURT YÖNETİM MEMURU

 

7

 

300

 

 

 

300

 

GİH

 

YURT YÖNETİM MEMURU

 

8

 

250

 

 

 

250

 

GİH

 

YURT YÖNETİM MEMURU

 

9

 

100

 

 

 

100

 

GİH

 

SANTRAL MEMURU

 

5

 

15

 

 

 

15

 

GİH

 

SANTRAL MEMURU

 

6

 

15

 

 

 

15

 

GİH

 

SANTRAL MEMURU

 

7

 

15

 

 

 

15

 

GİH

 

SANTRAL MEMURU

 

8

 

15

 

 

 

15

 

GİH

 

SANTRAL MEMURU

 

9

 

40

 

 

 

40

 

GİH

 

SANTRAL MEMURU

 

10

 

40

 

 

 

40

 

GİH

 

ŞOFÖR

 

6

 

20

 

 

 

20

 

GİH

 

ŞOFÖR

 

7

 

20

 

 

 

20

 

GİH

 

ŞOFÖR

 

8

 

20

 

 

 

20

 

GİH

 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

 

3

 

2

 

 

 

2

 

GİH

 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

 

4

 

2

 

 

 

2

 

GİH

 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

 

5

 

5

 

 

 

5

 

GİH

 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

 

6

 

16

 

 

 

16

 

GİH

 

VERİ HAZ. KONT. İŞL.

 

3

 

10

 

 

 

10

 

GİH

 

VERİ HAZ. KONT. İŞL.

 

4

 

10

 

 

 

10

 

GİH

 

VERİ HAZ. KONT. İŞL.

 

5

 

20

 

 

 

20

 

GİH

 

VERİ HAZ. KONT. İŞL.

 

6

 

20

 

 

 

20

 

GİH

 

VERİ HAZ. KONT. İŞL.

 

7

 

10

 

 

 

10

 

GİH

 

VERİ HAZ. KONT. İŞL.

 

8

 

10

 

 

 

10

 

GİH

 

VERİ HAZ. KONT. İŞL.

 

9

 

40

 

 

 

40

 

SHS

 

PSİKOLOG

 

7

 

6

 

 

 

6

 

SHS

 

SOSYAL ÇALIŞMACI

 

7

 

80

 

 

 

80

 

SHS

 

DİYETİSYEN

 

7

 

21

 

 

 

21

 

YHS

 

TEKNİSYEN YARDIMCISI

 

7

 

10

 

 

 

10

 

YHS

 

TEKNİSYEN YARDIMCISI

 

8

 

15

 

 

 

15

 

YHS

 

TEKNİSYEN YARDIMCISI

 

9

 

25

 

 

 

25

 

YHS

 

TEKNİSYEN YARDIMCISI

 

10

 

50

 

 

 

50

 

 

 

 

 

    TOPLAM

 

 

 

 

 

1453

 


osym,kpss
Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!