KPSS Eğitim Bilimlerinde Çıkmış Sorular Sınava Hazırlıkta Yönlendirici Olabilir

Orhan POLAT
Fikret Konca/Eğitim Danışmanı

            Sınavlara hazırlanmada geçmiş yıllarda sorulmuş soruları iyi analiz etmek, bu soruları çözmek ve bu sorulara en yakın sorulardan oluşan hazırlık kaynakları ile çalışmak son derece önemlidir.

            Geçmiş yıllarda çıkmış soruları analiz etmek ve çözmek;

·   Sınav kapsamı,

·   En yoğun soru gelen konular,

·   Soru kalıpları ve soru dili hakkında fikir vererek sınava hazırlık sürecini yönlendirir.

 

Bu yazıda son üç yılın KPSS eğitim bilimleri soruları, soru kalıpları ve soru dili bakımından analiz edilmiştir. Sınavda soru kalıpları incelendiğinde soruların; olumlu soru köküne sahip sorular, öncüllü sorular, en doğru cevabı arayan sorular ve olumsuz soru köküne sahip sorular yapılarında olduğu görülmektedir.

Soru dili incelendiğinde son üç yılda aşağıdaki soru kalıplarının ön plana çıktığı görülmektedir:

 

1. “…… ilk aşaması nedir?, “……. Öncelikle hangisi yapılmalıdır?/dikkate alınmalıdır?”, “…. Özellikle hangisine vurgu yapılmalıdır?” biçimindeki soru kalıbı. Bu soru kalıbının diğer alanlarda da kullanıldığı görülse de ağırlıklı olarak program geliştirme ve öğretim yöntemleri sorularında ağırlıklı olarak kullanıldığı göze çarpmaktadır.

 

2.  “….. temel düşünce / temel amaç / temel ölçüt hangisidir?” soru kalıbı. Bu soru biçiminde de son üç yılda yaklaşık olarak ortalama 4 soru geldiği görülmektedir.

 

3.   …..en uygun / en önemli / en etkili / en çok / en fazla / en az” altı çizili kelimelerine yer veren ve en doğru cevabı arayan soru kalıbına ilişkin soru sayısının son üç yıla ilişkin dağılımı aşağıdaki gibidir:

2006                            2007                 2008                 ORTALAMA

                           6                                 11                    19                           12

Bu dağılıma göre; en doğru cevabı arayan soruların giderek arttığı gözlenmektedir. Bu tip soru kalıbı diğer sorulardan göreceli olarak biraz daha zordur. Dikkat edilirse bu soru kalıbı en çok 2008 yılında kullanılmıştır. Eğitim bilimlerindeki toplam 120 sorunun yaklaşık % 10’u bu sorulardan oluşmaktadır.

 

4. Yine dikkat çeken bir başka soru kalıbı, bir örnek olay verilip bu örneğe dayalı olarak sorulan “…..aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? / hangisine örnek olabilir?” biçimindeki sorulardır.  Bu sorulardan son üç yılda ortama 10 soru vardır. Bu kalıp ağırlıklı olarak öğrenme psikolojisi sorularında kullanılmakta diğer alanlarda daha az kullanılmaktadır.

 

Öğrenme psikolojisi alanında daha ağırlıklı kullanılan bir başka soru kalıbı da yine verilen örnek olaya dayalı olarak sorulan “….. hangisi ile açıklanabilir? / …hangisine vurgu yapılmatadır? / ….hangisinin sonucudur?” biçimindeki sorulardır.

 

Bu noktada adayların özellikle öğrenme psikolojisi ilgili çalışmalarında bol miktarda örnek görmelerinde, çözdükleri sorularda, eğitim bilimleri kaynaklarında ve konu anlatımlı kitaplarda okudukları örnek durumları bir yere not etmelerinde yarar vardır. Örneğin edimsel koşullanmaya ilişkin örnekler, premack ilkesine ilişkin örnekler, pekiştireç tarifeleri ile ilgili örnekler vb. gibi çok sayıda örnek derlemeleri etkili olacaktır.

 

5. KPSS eğitim bilimleri sorularında kullanılan bir başka soru kalıbı da; “….. ilgili olarak hangisi doğrudur? / ……ilgili olarak (gelişimle/ergenlikle ilgili olarak) hangisi yanlıştır?” tipindeki sorulardır. Bu kalıbın gelişim psikolojisi sorularında daha çok diğer alanlarda daha az kullanıldığı görülmektedir.

 

6. Sınavlarda olumsuz soru kökleri ile oluşturulmuş; “…değildir? / …yanlıştır? / ….beklenmez?” biçimindeki sorulara da dikkat etmek gerekir. Bu tipteki soru sayılarının yaklaşık olarak son üç yıla dağılımı aşağıdaki gibidir:

 

 

 

 

2006                            2007                            2008                 ORT.

 

Gelişim Psikolojisi           1                                   -                                 -                       1

 

Öğrenme Psikolojisi         2                                   5                                 3                      3

 

Program Geliştirme          6                                   4                                 -                       3

 

Öğretim Yöntemleri          7                                   5                                 1                      4

 

Ölçme ve Değerlen.         3                                   4                                 -                       2

 

Rehberlik                         5                                   6                                 5                      5

 

Toplam                           24                                24                                9                     19

 

            Dağılım incelendiğinde olumsuz soru kökü ile oluşturulan soruların 2008 yılında daha az kullanıldığı görülmektedir. Ama son üç yıl ortalamasına bakıldığında sınavda yaklaşık 20 sorunun olumsuz soru kökü ile geldiği görülmektedir. Yine bu soru tipinin gelişim psikolojisi sorularında daha az rehberlik ve öğretim yöntemleri sorularında daha çok kullanıldığı görülmektedir.

 

            Sonuç olarak KPSS eğitim bilimleri sınavına çalışırken; “özellikle”, “öncelikle”, örnek durumlar, “temel amaç”, “en doğru”, “en önemli” vb. gibi noktalara özellikle dikkat etmek, çıkmış soruları inceleyip “bu soru başka nasıl sorulabilir, bu konudan başka hangi noktalar sorulabilir?” anlayışı ile çalışmak yararlı olacaktır.

 

Fikret KONCA

Eğitim Danışmanı

Düşük
 
Yüksek Toplam 4 oy